aktum
| 8 maja 2018 ]

Ucieczka grzesznych – majowe przy warszawskich kapliczkach

Docie­ra­ją do nas pyta­nia, czy jak co roku Dywiz będzie zapra­szał na majo­we pod war­szaw­ski­mi kaplicz­ka­mi. Cie­szy­my się, że te spo­tka­nia na wspól­nej modli­twie sta­ły się dla Was na tyle waż­ne. W tym roku jed­nak ze wzglę­du na róż­ne oso­bi­ste zobo­wią­za­nia, wyjaz­dy służ­bo­we, powięk­sza­ją­ce się rodzi­ny trud­no nam było się zor­ga­ni­zo­wać. Jest więc dla nas miłym zasko­cze­niem, że ini­cja­ty­wa majo­wych w prze­strze­ni miej­skiej dzia­ła mimo to. W tym roku na majo­we pod war­szaw­ski­mi kaplicz­ka­mi zapra­sza Dawid Gospo­da­rek, w face­bo­oko­wym wyda­rze­niu odwo­łu­jąc się do nasze­go pomy­słu (pomy­słu, któ­ry prze­cież w isto­cie jest kon­ty­nu­acją i oży­wie­niem tra­dy­cji). Chęt­nie w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści dołą­czy­my się do modli­twy, zapew­ne więc zno­wu się spo­tka­my.

Zapro­sze­nie sfor­mu­ło­wa­ne przez Dawi­da Gospo­dar­ka brzmi tak:

W 2014 r. śro­do­wi­sko Dywiz zaczę­ło orga­ni­zo­wać majo­we nabo­żeń­stwa przy war­szaw­skich kaplicz­kach. W face­bo­oko­wym wyda­rze­niu tak napi­sa­no:
„Będzie­my wzy­wać Chry­stu­sa za wsta­wien­nic­twem Maryi – kobie­ty, któ­ra, jak stwier­dza II Sobór Waty­kań­ski, «nie zosta­ła czy­sto bier­nie przez Boga uży­ta, lecz z wol­ną wolą i posłu­szeń­stwem czyn­nie współ­pra­co­wa­ła w dzie­le zba­wie­nia ludz­kie­go». W «Lita­nii lore­tań­skiej» zwró­ci­my się do tej, któ­rą nazy­wa­my «Uciecz­ką grzesz­nych»”.

Nie­ste­ty w tym roku róż­ne oko­licz­no­ści nie pozwa­la­ją kon­ty­nu­ować Dywi­zo­wi tra­dy­cji, dla­te­go nawią­zu­jąc do tej ini­cja­ty­wy zapra­szam ser­decz­nie wszyst­kich chęt­nych w 4 naj­bliż­sze śro­dy pod war­szaw­skie kaplicz­ki.

Pierw­sze śpie­wa­nie już jutro [tj. 9 maja]: o 18:30 pod figu­rą na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu, przy Res Sacra Miser.

Plan: Zaśpie­wa­my lita­nię i pieśń maryj­ną jed­ną lub, jeśli nas ponie­sie, wię­cej.
Pole­cam wziąć ze sobą śpiewniki/smartfony.

Miej­sca kolej­nych majo­wych poda­ne będą przed wyda­rze­nia­mi. Ter­min – majo­we śro­dy, godzi­na 18:30.