aktum
| 8 maja 2017 ]

Ucieczka grzesznych – majowe 2017

Od począt­ku maja otrzy­mu­je­my zapy­ta­nia, czy w tym roku zno­wu Dywiz zapro­po­nu­je majo­we pod war­szaw­ski­mi kaplicz­ka­mi. Odpo­wia­da­li­śmy: tak, oczy­wi­ście, szu­ka­my ter­mi­nu. Pierw­sze tego­rocz­ne majo­we odby­ło się w ponie­dzia­łek 15 maja o godz. 19.00 pod kaplicz­ką przy ul. Mar­cin­kow­skie­go 2 (róg Jagiel­loń­skiej).

Na dru­gie w tym roku nabo­żeń­stwo zapra­sza­my w ponie­dzia­łek 29 maja o godz. 19.00 pod kaplicz­kę w Par­ku im. Żoł­nie­rzy Żywi­cie­la, poło­żo­ną przy ul. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki.

Po modli­twie będzie czas na roz­mo­wę w pobli­skiej knajp­ce.

majowe-kwadrat-2017

Poni­żej przy­po­mi­na­my, o co cho­dzi:

Kaplicz­ki war­szaw­skie cie­szą się nie­usta­ją­co powo­dze­niem jako cie­ka­wost­ka i ele­ment folk­lo­ru miej­skie­go. Docze­ka­ły się albu­mu na swój temat, a ich zbiór kata­lo­go­wa­ny jest w inter­ne­cie. Nie­po­rad­ne czę­sto i kostro­pa­te figu­ry Maryi i Chry­stu­sa, któ­re wciąż jesz­cze znaj­dzie­my np. na pra­skich podwór­kach, budzą roz­ba­wie­nie, a nie­raz wzru­sze­nie. Moż­na by urzą­dzić sobie spa­cer po War­sza­wie ich śla­dem.

Pro­po­nu­je­my jed­nak co inne­go. Się­ga­my do ich pod­sta­wo­we­go sen­su i prze­zna­cze­nia. Oglą­da­my zdję­cia daw­nych miesz­kań­ców War­sza­wy zgro­ma­dzo­nych na wie­czor­nej modli­twie przy swo­jej kaplicz­ce i jeste­śmy poru­sze­ni. Przy­po­mi­na­my sobie, że kaplicz­ki słu­ży­ły kie­dyś do tego, by się przy nich modlić. I prze­ko­na­ni jeste­śmy, że cały czas to wła­śnie jest ich naj­lep­sze zasto­so­wa­nie, tak­że w ruchli­wym mie­ście.

Śmia­ło dołą­czaj­cie! To nie jest spo­tka­nie tyl­ko dla naszych krew­nych i zna­jo­mych.

Foto­re­la­cje z poprzed­nich lat:
Majo­we 2016
Majo­we 2015
Majo­we 2014