dzialamy
| 21 czerwca 2017 ]

Ucieczka grzesznych – majowe 2017. Fotorelacja

W tym roku uda­ło nam się spo­tkać na dywi­zo­we majo­we dwa razy:

15 maja pod kaplicz­ką przy ul. Mar­cin­kow­skie­go 2 (róg Jagiel­loń­skiej)

Oraz 29 maja pod kaplicz­ką w Par­ku im. Żoł­nie­rzy Żywi­cie­la, przy ul. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki.

Pod­czas naszych majo­wych łączy­my wymiar wer­ty­kal­ny i hory­zon­tal­ny. Pro­ściej mówiąc: sta­ra­my się o kon­takt zarów­no z Bogiem, jak też mię­dzy nami nawza­jem. Dla­te­go po modli­twie uda­je­my się do pobli­skiej kawiar­ni, by spę­dzić ze sobą tro­chę cza­su. Tak było też i tym razem.

Fot. Mar­cin Kie­dio