aktum
| 27 września 2016 ]

Tydzień modlitwy za uchodźców

Pra­wie jeden pro­cent miesz­kań­ców naszej pla­ne­ty to uchodź­cy. Od 1 do 8 paź­dzier­ni­ka pod hasłem „Umrzeć z nadziei” w Pol­sce trwać będzie tydzień modli­twy w ich inten­cji. Ini­cja­ty­wa zyska­ła reko­men­da­cję Rady KEP ds. Migra­cji, Tury­sty­ki i Piel­grzy­mek.

Z danych Biu­ra Wyso­kie­go Komi­sa­rza Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Uchodź­ców (UNHCR) wyni­ka, że licz­ba osób, któ­re zosta­ły zmu­szo­ne do opusz­cze­nia swo­ich domów prze­kro­czy­ła w 2015 roku 65 mln i jest naj­wyż­sza w histo­rii. Set­ki tysię­cy miesz­kań­ców Afry­ki i Bli­skie­go Wscho­du nadal ryzy­ku­ją nie­bez­piecz­ne mor­skie prze­pra­wy, usi­łu­jąc prze­do­stać się do Euro­py z kra­jów ogar­nię­tych woj­ną i cier­pią­cych bie­dę. Według Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji ds. Migra­cji (IOM) do koń­ca lip­ca br. ponad 3,1 tys. uchodź­ców uto­nę­ło w wodach Morza Śród­ziem­ne­go.

Przez cały tydzień od 1 do 8 paź­dzier­ni­ka w wie­lu mia­stach w Pol­sce odby­wać się będą nabo­żeń­stwa „Umrzeć z nadziei”. To modli­twy w inten­cji uchodź­ców – przede wszyst­kim tych, któ­rzy zgi­nę­li w dro­dze do Euro­py, ale tak­że wszyst­kich odby­wa­ją­cych wła­śnie swo­ją podróż nadziei oraz tych, któ­rzy już zna­leź­li bez­piecz­ne schro­nie­nie.

W War­sza­wie 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. o godz. 20.00 eku­me­nicz­nej litur­gii w Archi­ka­te­drze św. Jana prze­wod­ni­czył będzie kard. Kazi­mierz Nycz. Litur­gia sta­no­wić będzie waż­ny punkt obcho­dów Roku Miło­sier­dzia w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej.

Podob­ne modli­twy w pierw­szym tygo­dniu paź­dzier­ni­ka odbę­dą się rów­nież m.in. w Pozna­niu, Gnieź­nie i Kra­ko­wie. Poznań­skiej litur­gii w Bazy­li­ce Archi­ka­te­dral­nej św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła prze­wod­ni­czył będzie 2 paź­dzier­ni­ka o godz. 17.00 abp Sta­ni­sław Gądec­ki, prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. W Gnieź­nie modli­twa pod prze­wod­nic­twem pry­ma­sa Pol­ski abp Woj­cie­cha Pola­ka odbę­dzie się w sobo­tę 8 paź­dzier­ni­ka o godz. 19.30 w koście­le far­nym Świę­tej Trój­cy.

Treść nabo­żeń­stwa „Umrzeć z nadziei” przy­go­to­wa­ła Wspól­no­ta Sant’Egidio. Jest to litur­gia Sło­wa, w któ­rej wymie­nia­ne będą imio­na i krót­kie histo­rie uchodź­ców, któ­rzy zgi­nę­li pod­czas roz­pacz­li­wych prób wydo­sta­nia się z miejsc ogar­nię­tych woj­ną oraz proś­by o pokój i wyobraź­nię miło­sier­dzia.

O modli­twę w inten­cji uchodź­ców i migran­tów we wszyst­kich pol­skich para­fiach pro­sił papież Fran­ci­szek pod­czas spo­tka­nia z pol­ski­mi bisku­pa­mi w kate­drze na Wawe­lu w lip­cu br. – W odpo­wie­dzi na apel Ojca Świę­te­go zachę­ca­my wszyst­kich, aby w pierw­szym tygo­dniu paź­dzier­ni­ka włą­czy­li się w modli­twę za uchodź­ców oraz wspól­ną reflek­sję nad tym, w jaki spo­sób może­my im poma­gać – piszą orga­ni­za­to­rzy. Oso­by, wspól­no­ty i śro­do­wi­ska zain­te­re­so­wa­ne zor­ga­ni­zo­wa­niem modli­twy „Umrzeć z nadziei” w swo­im mieście/parafii pro­szo­ne są o kon­takt ze Wspól­no­tą Sant’Egidio. Sce­na­riusz nabo­żeń­stwa i wszyst­kie potrzeb­ne mate­ria­ły moż­na uzy­skać pisząc na adres: santegidio.​waw@​gmail.​com.

Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są: Cari­tas Pol­ska, Deon​.pl, Dywiz, Klub Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie, Klu­by Tygo­dni­ka Powszech­ne­go, Ośro­dek Migran­ta Fu Shen­fu ojców wer­bi­stów, Prze­wod­nik Kato­lic­ki, Sto­wa­rzy­sze­nie Poko­ju i Pojed­na­nia „Effa­tha”, Tygo­dnik Powszech­ny, Więź i Znak.

Wspól­no­ta Sant’Egidio

Umrzeć z nadziei