aktum
| 19 października 2016 ]

Teoteka – głębszy wymiar kina

Kino­te­ka, Cen­trum Myśli Jana Paw­ła 2 oraz ks. Andrzej Luter – a wraz z nimi Dywiz jako patron medial­ny – zapra­sza­ją na cyklicz­ne poka­zy fil­mów, któ­re poru­sza­ją głęb­szy wymiar rze­czy­wi­sto­ści. Każ­de­mu spo­tka­niu towa­rzy­szy dys­ku­sja i spo­tka­nie z gościem, któ­re pro­wa­dzi ks. Luter.

Orga­ni­za­to­rzy piszą o swo­im pomy­śle tak:

„Kino nośni­kiem kul­tu­ry i war­to­ści” – idąc tro­pem tych słów św. Jana Paw­ła II posta­no­wi­li­śmy zain­au­gu­ro­wać cykl spo­tkań fil­mo­wych doty­ka­ją­cych ducho­we­go wymia­ru ludz­kie­go życia. Nie nazy­wa­my ich „fil­ma­mi reli­gij­ny­mi”, bo takie nie ist­nie­ją, są to bar­dziej „fil­my z moty­wa­mi reli­gij­ny­mi”. Według Jana Paw­ła II war­to­ści ludz­kie i chrze­ści­jań­skie, zasłu­gu­ją­ce na uwa­gę i pochwa­łę, moż­na zna­leźć nie tyl­ko w fil­mach odwo­łu­ją­cych się bez­po­śred­nio do tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej, ale tak­że powsta­ją­cych w innych krę­gach kul­tu­ro­wych i reli­gij­nych.

Chce­my, by nasze spo­tka­nia, były rodza­jem spo­łecz­ne­go doświad­cze­nia, na wzór klu­bów fil­mo­wych. Mają two­rzyć prze­strzeń do dia­lo­gu i komu­ni­ka­cji, dzie­le­nia się prze­ży­cia­mi este­tycz­ny­mi i wraż­li­wo­ścią. Cykl fil­mo­wy uru­cha­mia­ny w Kino­te­ce ma być tego rodza­ju „klu­bem fil­mo­wym”. Prze­sła­nie cyklu moż­na by okre­ślić trze­ma sło­wa­mi: wol­ność, ducho­wość, trans­cen­den­cja.

Pro­gram:

29.11 | „Camil­le Clau­del” reż. Bru­no Dumont | Temat: Fana­tyzm dobrych ludzi
24.01 | „Ryś” reż. Sta­ni­sław Róże­wicz | Temat: Pycha, czy­li być jak Bóg
21.02 | „Ilu­mi­na­cja” reż. Krzysz­tof Zanus­si | Temat: W poszu­ki­wa­niu sen­su
21.03 | „Wiel­kie pięk­no” reż. Paolo Sor­ren­ti­no | Temat: Upa­dek moral­ny, czy­li „bóg gla­mo­uru”
25.04 | „Uczeń” reż. Kirill Serebr­ni­kow

Bile­ty są dostęp­ne w kasach kina i na stro­nie inter­ne­to­wej w cenie 18 zł.

Orga­ni­za­tor: Kino­te­ka | Współ­or­ga­ni­za­tor: Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II | Part­ner: Klub Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie | Patro­ni: Dywiz, Tygo­dnik Powszech­ny, W Dro­dze, Więź

teoteka_plakat