aktum
| 9 lipca 2014 ]

Stare kino w plenerze

Fil­mo­wa Sto­li­ca Lata, czy­li ple­ne­ro­we sean­se kino­we w wybra­nych war­szaw­skich par­kach, pod­czas 9. edy­cji przy­go­to­wa­ła bar­dzo sma­ko­wi­tą pro­po­zy­cję dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li przed­wo­jen­ne­go pol­skie­go kina. W każ­dą sobo­tę od 28 czerw­ca do 30 sierp­nia na Kępie Potoc­kiej moż­na oglą­dać kla­sy­kę pol­skiej kome­dii, leżąc na tra­wie.

Jeże­li macie sła­bość do aman­tów w nie­za­po­mnia­nym sty­lu Alek­san­dra Żab­czyń­skie­go lub chce­cie zoba­czyć, jak Euge­niusz Bodo śpie­wa „Sek­sa­pil to nasza broń kobie­ca”, nie może­cie tego prze­ga­pić. Do koń­ca waka­cji będzie moż­na zoba­czyć jesz­cze osiem fil­mów, m.in. Każ­de­mu wol­no kochać, Pani Mini­ster tań­czy, Jadzia, Pię­tro wyżej, Ja tu rzą­dzę, Paweł i Gaweł, Manew­ry miło­sne i Co mój mąż robi w nocy. To jed­na z nie­licz­nych oka­zji do delek­to­wa­nia się sta­rym kinem na dużym ekra­nie.

Cykl „Przed­wo­jen­ne pol­skie kome­die” jest jed­ną z wie­lu pro­po­zy­cji fil­mo­wych, któ­re moż­na oglą­dać w ramach Fil­mo­wej Sto­li­cy Lata aż w osiem­na­stu róż­nych miej­scach w War­sza­wie. Peł­ny pro­gram sean­sów znaj­dzie­cie na stro­nie:
www​.fil​mo​wa​sto​li​ca​.pl