aktum
| 15 września 2016 ]

Noc Świątyń

Już dru­gi raz 17 wrze­śnia świą­ty­nie w War­sza­wie (a pierw­szy raz w Pozna­niu) otwie­ra­ją swo­je wro­ta na oścież z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Poko­ju oraz Dnia Prze­ciw­ko Nie­to­le­ran­cji Reli­gij­nej i Isla­mo­fo­bii. To oka­zja, aby prze­kro­czyć próg świą­tyń mało zna­nych lub nie­zna­nych nam wyznań i obrząd­ków oraz spoj­rzeć na nie okiem nie prze­chod­nia czy tury­sty, a czło­wie­ka pra­gną­ce­go odkryć wia­rę i oby­cza­je bliź­nie­go, któ­ry wie­rzy ina­czej niż on sam.

Odwie­dza­ją­cy świą­ty­nie będą mogli poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­la­mi i przed­sta­wi­ciel­ka­mi róż­nych wyznań, zadać pyta­nia i roz­wiać nur­tu­ją­ce ich wąt­pli­wo­ści, a tak­że poznać wnę­trze i histo­rie nie­zwy­kłych budow­li. Gospo­da­rze przy­go­to­wa­li tak­że kon­cer­ty, pre­zen­ta­cje i warsz­ta­ty.

Jak pisze orga­ni­za­tor wyda­rze­nia w War­sza­wie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dych Dzien­ni­ka­rzy Polis, koor­dy­na­tor Kam­pa­nii Rady Euro­py „Bez Nie­na­wi­ści” w Pol­sce w Pol­sce: „Naszym celem jest uka­za­nie War­sza­wy, jako mia­sta wie­lo­kul­tu­ro­we­go, róż­no­rod­ne­go i otwar­te­go, któ­re swe tra­dy­cje wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści kul­ty­wu­je od kil­ku­set lat. Uwa­ża­my, że w obec­nej sytu­acji, gdy nie­chęć do wszel­kiej inno­ści jest coraz moc­niej zauwa­żal­na, tego typu ini­cja­ty­wy mogą pomóc poznać spo­łecz­no­ści, do któ­rych nie­któ­rzy mogą żywić uprze­dze­nia”.

 

noc-swiatyn

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia w Pozna­niu jest Sto­wa­rzy­sze­nie Lep­szy Świat.

Do wszyst­kich świą­tyń i kościo­łów wstęp wol­ny.

Pro­gram wyda­rze­nia w War­sza­wie: https://​www​.face​bo​ok​.com/​n​o​c​s​w​i​a​t​yn/
Pro­gram wyda­rze­nia w Pozna­niu: https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​3​1​9​8​4​7​6​6​8​3​6​7​1​14/

Mag­da­le­na Maciń­ska