aktum
| 12 października 2016 ]

Jubileusz ks. Jana Ziei

Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w wyda­rze­niach upa­mięt­nia­ją­cych ks. Jana Zie­ję nie­tu­zin­ko­wą oso­bo­wość Kościo­ła, a tak­że całe­go pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. 19 paź­dzier­ni­ka 2016 będzie­my obcho­dzić 25. rocz­ni­cę śmier­ci duchow­ne­go.

Jubi­le­usz odby­wa się w ramach pro­jek­tu „Twa­rze dia­lo­gu – ks. Jan Zie­ja”. Orga­ni­za­to­ra­mi są Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II i Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry.

Ksiądz Jan Zie­ja (1897-1991) jest uzna­wa­ny za auto­ry­tet moral­ny naszych cza­sów. Do histo­rii prze­szedł jako kape­lan Sza­rych Sze­re­gów, Armii Kra­jo­wej, uczest­nik Powsta­nia War­szaw­skie­go, żoł­nierz, dzia­łacz opo­zy­cyj­ny i współ­za­ło­ży­ciel KOR. To jed­nak przede wszyst­kim czło­wiek, któ­ry swo­ją myślą wyprze­dzał epo­kę, w któ­rej żył. Już w 1926 roku, na dłu­go przed powsta­niem Unii Euro­pej­skiej, mówił o potrze­bie znie­sie­nia gra­nic. Upo­mi­nał się o wol­ność wszyst­kich naro­dów, god­ność czło­wie­ka i posza­no­wa­nie życia. Nie tra­cił ducha ewan­ge­li­za­cyj­ne­go nawet w naj­trud­niej­szych sytu­acjach. Do legen­dy prze­szło prze­słu­cha­nie w cza­sach komu­ni­stycz­nej dyk­ta­tu­ry, pod­czas któ­re­go Zie­ja miał odwa­gę nawra­cać przed­sta­wi­cie­la KCPZPR. Dał się też poznać jako pro­pa­ga­tor dia­lo­gu mię­dzy­re­li­gij­ne­go i rady­kal­ne­go ubó­stwa Kościo­ła.

zieja

PROGRAM

Wyda­rze­nia reali­zo­wa­ne są wokół kościo­ła sióstr wizy­tek w War­sza­wie (ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 34)

14-16 paź­dzier­ni­ka, godz. 20.00, 20.30, 21.00
Map­ping na fasa­dzie kościo­ła sióstr wizy­tek

To wyjąt­ko­wy pokaz arty­stycz­ny, któ­ry poprzez świa­tło i dźwięk zmie­ni fasa­dę kościo­ła Wizy­tek, w opo­wieść o ks. Janie Ziei. Ideą tego nie­zwy­kłe­go poka­zu, któ­ry kon­cen­tru­je uwa­gę, zaska­ku­je efek­tow­no­ścią i sym­bo­li­ką obra­zu, jest reflek­sja nad myślą i aktyw­no­ścią boha­te­ra.

14 paź­dzier­ni­ka – 4 listo­pa­da
wysta­wa Moje imię Czło­wiek, Trakt Kró­lew­ski pomię­dzy ul. Karo­wą a Kościo­łem sióstr Wizy­tek

Wie­lo­wąt­ko­wa bio­gra­fia ks. Ziei zosta­nie zwi­zu­ali­zo­wa­na poprzez arty­stycz­ne uję­cia zdjęć archi­wal­nych, miejsc i osób zwią­za­nych z boha­te­rem, opa­trzo­ne frag­men­ta­mi kazań ks. Ziei i wspo­mnie­nia­mi świad­ków świę­to­ści jego życia.

14 paź­dzier­ni­ka
deba­ta w namio­cie przed kościo­łem sióstr wizy­tek godz. 17.00-20.00

Zie­ja na gło­sy – dys­ku­sja zamknię­ta przed­sta­wi­cie­li ponad 40 śro­do­wisk i ok. 100 lide­rów pol­skich śro­do­wisk opi­nio­twór­czych

15 paź­dzier­ni­ka
deba­ta w namio­cie przed kościo­łem sióstr wizy­tek godz. 18.30 – 20.00

Kto „czy­ni praw­dę w miło­ści”… – o chrze­ści­jań­stwie ks. Jana Ziei, Anna Mate­ja roz­ma­wia z: Mag­da­le­ną Gro­chow­ską, o. Wacła­wem Oszaj­cą, Jerzym Sosnow­skim.

16 paź­dzier­ni­ka
kon­cert jubi­le­uszo­wy w koście­le sióstr Wizy­tek w War­sza­wie (ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 34) godz. 18.00

To nie­zwy­kłe wyda­rze­nie muzycz­ne odby­wa­ją­ce się w koście­le sióstr wizy­tek. Sce­na­riusz kon­cer­tu i pro­gram utwo­rów wyko­ny­wa­nych przez Chór Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II pod batu­tą Jana Kru­tu­la wpro­wa­dzi w atmos­fe­rę misty­cy­zmu i cha­ry­zma­tycz­nych kazań ks. Jana Ziei. W pro­gra­mie muzy­ka Bacha, Mes­sia­ena, Górec­kie­go oraz frag­men­ty kazań i pism, przy­bli­ża­ją­ce aurę misty­cy­zmu i cha­ry­zmę ks. Jana Ziei; wystę­pu­ją Maja Komo­row­ska, Wie­sław Koma­sa, Maciej Grzy­bow­ski; sce­na­riusz i reży­se­ria Tomasz Cyz. Po raz pierw­szy usły­szy­my Chór Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II w nowym skła­dzie.

19 paź­dzier­ni­ka
deba­ta oraz wie­czór wspo­mnień w sali kon­fe­ren­cyj­nej Domu Spo­tkań z Histo­rią (ul. Karo­wa 20) godz. 18.00-20.00

Ks. Jan Zie­ja – wzór czy zja­wi­sko - Jaro­sław Miko­ła­jew­ski roz­ma­wia z: o. Toma­szem Dostat­nim, Janem Tur­nau­em, Jac­kiem Moskwą.