aktum
| 9 czerwca 2017 ]

Gorejące ognisko – czerwcowe 2017

Tak jak w latach ubie­głych nie koń­czy­my na majo­wych (pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych”), ale pro­po­nu­je­my tak­że nabo­żeń­stwa czerw­co­we w prze­strze­ni miej­skiej. Pierw­sze w tym roku w śro­dę 14 czerw­ca o godz. 19 przy krzy­żu sto­ją­cym przed budyn­kiem na ul. Jagiel­loń­skiej 62. Dru­gie: w śro­dę 21 czerw­ca o godz. 19 przy kaplicz­ce na zakrę­cie ul. Dzi­kiej (w pobli­żu Ron­da Rado­sła­wa, obok Bab­ka Tower).

Po modli­twie będzie czas na roz­mo­wę w pobli­skiej knajp­ce.

czerwcowe-kwadrat-2017

Poni­żej przy­po­mi­na­my, o co cho­dzi:

Kaplicz­ki war­szaw­skie cie­szą się nie­usta­ją­co powo­dze­niem jako cie­ka­wost­ka i ele­ment folk­lo­ru miej­skie­go. Docze­ka­ły się albu­mu na swój temat, a ich zbiór kata­lo­go­wa­ny jest w inter­ne­cie. Nie­po­rad­ne czę­sto i kostro­pa­te figu­ry Maryi i Chry­stu­sa, któ­re wciąż jesz­cze znaj­dzie­my np. na pra­skich podwór­kach, budzą roz­ba­wie­nie, a nie­raz wzru­sze­nie. Moż­na by urzą­dzić sobie spa­cer po War­sza­wie ich śla­dem.

Pro­po­nu­je­my jed­nak co inne­go. Się­ga­my do ich pod­sta­wo­we­go sen­su i prze­zna­cze­nia. Oglą­da­my zdję­cia daw­nych miesz­kań­ców War­sza­wy zgro­ma­dzo­nych na wie­czor­nej modli­twie przy swo­jej kaplicz­ce i jeste­śmy poru­sze­ni. Przy­po­mi­na­my sobie, że kaplicz­ki słu­ży­ły kie­dyś do tego, by się przy nich modlić. I prze­ko­na­ni jeste­śmy, że cały czas to wła­śnie jest ich naj­lep­sze zasto­so­wa­nie, tak­że w ruchli­wym mie­ście.

Śmia­ło dołą­czaj­cie! To nie jest spo­tka­nie tyl­ko dla naszych krew­nych i zna­jo­mych.

Foto­re­la­cje z poprzed­nich lat:
Czerw­co­we 2016
Czerw­co­we 2015
Czerw­co­we 2014