aktum
| 18 lipca 2016 ]

Ewa i Marcin Kiediowie na ŚDM

Ewa Kie­dio, autor­ka książ­ki „Oso­bli­we skut­ki mał­żeń­stwa”, wraz z mężem Mar­ci­nem będą 22 lip­ca gość­mi mię­dzy­na­ro­do­we­go festi­wa­lu Para­di­se in the City w Łodzi, czy­li spo­tka­nia mło­dych przed Świa­to­wy­mi Dnia­mi Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie.

Orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją kon­fe­ren­cję nastę­pu­ją­co: „Opo­wie­ści z bajek koń­czą się czę­sto stwier­dze­niem «i żyli dłu­go i szczę­śli­wie», ale to napraw­dę dopie­ro wte­dy roz­po­czy­na się wiel­ka wspól­na przy­go­da. Jak w codzien­no­ści żyć z oso­bą, któ­rą kocham, a któ­ra jest inna niż ja? Z humo­rem i miło­ścią Mar­cin i Ewa Kie­dio­wie pomo­gą nam zro­zu­mieć wyzwa­nie, jakim jest życie we dwo­je, poka­zu­jąc, że miło­sier­dzie i kre­atyw­ność są dobrą mie­szan­ką i koniecz­ną, aby mał­żeń­stwo trwa­ło”.

Wśród pre­le­gen­tów mię­dzy inny­mi tak­że: kard. Luis Anto­nio Tagle, s. Anna Bał­chan, bp Grze­gorz Ryś, o. Grze­gorz Kra­mer, Michał Winiar­ski. Kon­fe­ren­cje są prze­zna­czo­ne wyłącz­nie dla osób uczest­ni­czą­cych w Festi­wa­lu. Zapi­sy moż­li­we są na stro­nie Festi­wa­lu.

paradise_in_the_city_grafika