Aktum

czy­li dywi­zo­wy afisz wyda­rzeń, spo­tkań i akcji, na któ­rych war­to być.

Archiwum artykułów z kategorii: Aktum

| 8 maja 2018 ]
Ucieczka grzesznych – majowe przy warszawskich kapliczkach

W tym roku ze wzglę­du na oso­bi­ste zobo­wią­za­nia trud­no nam było zor­ga­ni­zo­wać wspól­ne majo­we. Jest więc dla nas miłym zasko­cze­niem, że ini­cja­ty­wa dzia­ła mimo to. Na majo­we pod war­szaw­ski­mi kaplicz­ka­mi zapra­sza Dawid Gospo­da­rek, a my z chę­cią się dołą­cza­my.

| 9 czerwca 2017 ]
Gorejące ognisko – czerwcowe 2017

Tak jak w latach ubie­głych nie koń­czy­my na majo­wych, ale pro­po­nu­je­my tak­że nabo­żeń­stwa czerw­co­we w prze­strze­ni miej­skiej. Naj­bliż­sze w śro­dę 21 czerw­ca przy kaplicz­ce na zakrę­cie ul. Dzi­kiej (w pobli­żu Ron­da Rado­sła­wa, obok Bab­ka Tower).

| 8 maja 2017 ]
Ucieczka grzesznych – majowe 2017

Odpo­wia­da­my na Wasze zapy­ta­nia, czy w tym roku odbę­dzie się jesz­cze jakieś Dywi­zo­we majo­we. Na dru­gie w tym roku nabo­żeń­stwo zapra­sza­my w ponie­dzia­łek 29 maja o godz. 19.00 pod kaplicz­kę w Par­ku im. Żoł­nie­rzy Żywi­cie­la, poło­żo­ną przy ul. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki.

| 19 października 2016 ]
Teoteka – głębszy wymiar kina

Kino­te­ka, Cen­trum Myśli Jana Paw­ła 2 oraz ks. Andrzej Luter zapra­sza­ją na cyklicz­ne poka­zy fil­mów, któ­re poru­sza­ją głęb­szy wymiar rze­czy­wi­sto­ści. Wśród fil­mów m.in. „Camil­le Clau­del”, „Lour­des”, „Wiel­kie pięk­no”.

| 12 października 2016 ]
Jubileusz ks. Jana Ziei

Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w wyda­rze­niach upa­mięt­nia­ją­cych ks. Jana Zie­ję – nie­tu­zin­ko­wą oso­bo­wość Kościo­ła, a tak­że całe­go pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. 19 paź­dzier­ni­ka 2016 będzie­my obcho­dzić 25. rocz­ni­cę śmier­ci duchow­ne­go.

| 27 września 2016 ]
Tydzień modlitwy za uchodźców

Pra­wie jeden pro­cent miesz­kań­ców naszej pla­ne­ty to uchodź­cy. Od 1 do 8 paź­dzier­ni­ka pod hasłem „Umrzeć z nadziei” w Pol­sce trwać będzie tydzień modli­twy w ich inten­cji. Ini­cja­ty­wa zyska­ła reko­men­da­cję Rady KEP ds. Migra­cji, Tury­sty­ki i Piel­grzy­mek.

| 15 września 2016 ]
Noc Świątyń

17 wrze­śnia świą­ty­nie w War­sza­wie i w Pozna­niu otwie­ra­ją swo­je wro­ta na oścież z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Poko­ju oraz Dnia Prze­ciw­ko Nie­to­le­ran­cji Reli­gij­nej i Isla­mo­fo­bii. To oka­zja, aby prze­kro­czyć próg świą­tyń mało zna­nych lub nie­zna­nych nam wyznań i obrząd­ków.

| 18 lipca 2016 ]
Ewa i Marcin Kiediowie na ŚDM

Ewa Kie­dio, autor­ka książ­ki „Oso­bli­we skut­ki mał­żeń­stwa”, wraz z mężem Mar­ci­nem będą 22 lip­ca gość­mi mię­dzy­na­ro­do­we­go festi­wa­lu Para­di­se in the City w Łodzi, czy­li spo­tka­nia mło­dych przed Świa­to­wy­mi Dnia­mi Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie.

| 22 czerwca 2016 ]
Gorejące ognisko − czerwcowe 2016

Na ostat­nie w tym roku czerw­co­we spo­ty­ka­my się w śro­dę 29 czerw­ca o godz. 19 pod figu­rą Chry­stu­sa w par­ku Moczy­dło.

| 18 czerwca 2016 ]
Miłosierdzie w życiu społecznym?

Czy kate­go­ria miło­sier­dzia ma zasto­so­wa­nie w życiu spo­łecz­nym, czy prze­ciw­nie: to sło­wo i war­tość wyłącz­nie z krę­gu Kościo­ła? Na ten temat roz­ma­wiać będą Paweł Cywiń­ski (uchodz​cy​.info) i Mar­ta Tita­niec (Cari­tas Pol­ska). Dys­ku­sję popro­wa­dzi Ewa Kie­dio. Wto­rek, 21 czerw­ca, g. 18.30, 1Piętro.

| 20 maja 2016 ]
Ucieczka grzesznych. Majowe 2016

Na majo­wych pod miej­ski­mi kaplicz­ka­mi spo­ty­ka­my się już od dwóch lat. Powra­ca­my do tej pro­po­zy­cji i w tym roku. Spo­ty­ka­my się w pią­tek 27 maja o godz. 19 pod kaplicz­ką w podwór­ku przy ul. Okrzei 30.

| 6 maja 2016 ]
Liturgia Męczenników

W cza­sie Eku­me­nicz­nej Litur­gii Męczen­ni­ków orga­ni­zo­wa­nej przez Wspól­no­tę Sant’Egidio wspo­mi­na­ni będą chrze­ści­ja­nie, któ­rzy w ostat­nich latach ponie­śli śmierć za swo­ją wia­rę. Modli­twie, któ­ra odbę­dzie się 10 maja o godz. 19 w war­szaw­skim koście­le św. Mar­ci­na, prze­wod­ni­czyć będzie kard. Kazi­mierz Nycz.

| 19 kwietnia 2016 ]
Budzy o miłości

Pole­ca­my uwa­dze roz­mo­wę z Toma­szem Budzyń­skim o miło­ści – i w wer­sji książ­ko­wej, i w for­mie spo­tka­nia, któ­re odbę­dzie się w czwar­tek 21 kwiet­nia o godz. 18.30 w Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II (1Piętro, ul. Fok­sal 11).

| 2 kwietnia 2016 ]
Co nam po miłosierdziu?

Miło­sier­dzie i jego rola we współ­cze­snym świe­cie będzie tema­tem cyklu spo­tkań na 1Piętrze. Roz­pocz­nie się on roz­mo­wą rabi­na Micha­ela Schu­dri­cha oraz prze­ło­żo­ne­go Pol­skiej Pro­win­cji Zako­nu Kazno­dziej­skie­go o. Paw­ła Kozac­kie­go OP o ducho­wym wymia­rze miło­sier­dzia (7 kwiet­nia, godz. 18.30).

| 10 marca 2016 ]
Duch Asyżu

Czy dia­log mię­dzy­re­li­gij­ny to szan­sa czy zagro­że­nie? Czy orę­dow­ni­cy dia­lo­gu to naiw­ni marzy­cie­le, czy też twar­do stą­pa­ją­cy po zie­mi reali­ści, któ­rzy mają świa­do­mość, że świat spo­tka­nia i dia­lo­gu cze­ka woj­na i prze­moc? Na te i podob­ne pyta­nia poszu­ka­my odpo­wie­dzi pod­czas cyklu debat „Duch Asy­żu”.

| 3 marca 2016 ]
Festiwal Gorzkie Żale – nowe epifanie

W tym roku w ramach festi­wa­lu Gorz­kie Żale wgry­zać się może­my w temat wol­nej woli. Orga­ni­za­to­rzy zadba­li, by pomo­gły nam w tym róż­ne for­my prze­ka­zu: dys­ku­sje, insta­la­cje arty­stycz­ne, teatr, kino, warsz­ta­ty dla dzie­ci…

| 16 grudnia 2015 ]
Wigilia z Ubogimi – zrób (k)rok miłosierdzia

Już po raz siód­my Wspól­no­ta Sant’Egidio orga­ni­zu­je w War­sza­wie Wigi­lię z Ubo­gi­mi. 23 grud­nia w pod­zie­miach para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go na Ursy­no­wie razem z człon­ka­mi wspól­no­ty zasią­dą przy sto­łach bez­dom­ni i naj­uboż­si.

| 3 grudnia 2015 ]
Tolkien jako teolog

Wszy­scy zna­my książ­ki J.R.R. Tol­kie­na, ale czy wie­cie, że moż­na je też czy­tać jako – na wskroś orto­dok­syj­ną – reflek­sję na temat łaski, wol­no­ści, pokus i prze­zna­cze­nia? Labo­ra­to­rium „Wię­zi” zapra­sza na spo­tka­nie poświę­co­ne lite­ra­tu­rze scien­ce fic­tion, któ­re popro­wa­dzi wiel­bi­ciel i znaw­ca fan­ta­sty­ki ks. Sta­ni­sław Ada­miak.

| 14 listopada 2015 ]
Modlitwa za Paryż

Na modli­twę o pokój, modli­twę za Paryż zapra­sza Wspól­no­ta Sant’Egidio: ponie­dzia­łek, 16 listo­pa­da, godz. 18, kościół św. Andrze­ja i Alber­ta (śro­do­wisk twór­czych), War­sza­wa, pl. Teatral­ny.

| 21 października 2015 ]
Homilia – autorytatywny wykład czy zaproszenie do dyskusji

„Homi­lia – wbrew temu, jak jest obec­nie gło­szo­na w naszych kościo­łach – ze swej natu­ry jest roz­mo­wą” – twier­dzi ks. Andrzej Dra­gu­ła. Na temat będzie z nim roz­ma­wiał Seba­stian Duda: 22 paź­dzier­ni­ka, o godzi­nie 19:00, w war­szaw­skim KIK-u, ul. Fre­ta 20/24A.

| 2 października 2015 ]
Katoliczki i kwestia kobieca - edycja druga

Labo­ra­to­rium „Wię­zi” zapra­sza do udzia­łu w dru­giej edy­cji semi­na­rium „Kato­licz­ki i kwe­stia kobie­ca”. Spo­tka­nia odby­wać się będą raz w mie­sią­cu. Na chęt­nych cze­ka 20 miejsc. Wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny gwa­ran­tu­je zespół pod kie­run­kiem poli­to­loż­ki, dr Mar­ty de Zuni­gi.

| 7 września 2015 ]
Umrzeć z nadziei

W odpo­wie­dzi na apel papie­ża Fran­cisz­ka, z ini­cja­ty­wy śro­do­wisk świec­kich kato­li­ków 23 wrze­śnia w trzech mia­stach Pol­ski odbę­dzie się nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne w inten­cji uchodź­ców. Modli­twie prze­wod­ni­czyć będą miej­sco­wi bisku­pi.

| 23 sierpnia 2015 ]
Jedno z drugim − spotkanie 19

Dywiz to nie tyl­ko arty­ku­ły i wir­tu­al­na wymia­na myśli. Chce­my Was na żywo chwy­cić za rękę, dla­te­go kie­ru­je­my do Was zapro­sze­nie na spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”. Naj­bliż­szy ter­min to śro­da, 26 sierp­nia, Eucha­ry­stia o godz. 17.00 w koście­le śro­do­wisk twór­czych (pl. Teatral­ny).

| 20 czerwca 2015 ]
Gorejące ognisko − czerwcowe 2015

N ostat­nie w tym roku czerw­co­we spo­ty­ka­my się we wto­rek 30 czerw­ca o godz. 19 przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go w par­ku Moczy­dło (skrzy­żo­wa­nie ul. Gór­czew­skiej i Deoty­my).

| 19 czerwca 2015 ]
Imieniny Jana Kochanowskiego

Kie­dy awan­gar­da jest awan­gar­do­wa? Czy pisa­rze lubią krew? Komu potrzeb­ne są nagro­dy lite­rac­kie? – aby szu­kać odpo­wie­dzi na te pyta­nia, eks­pe­ry­men­to­wać i pytać, pisa­rze, poeci, lite­ra­tu­ro­znaw­cy, akto­rzy i muzy­cy spo­tka­ją się po raz czwar­ty na Imie­ni­nach Jana Kocha­now­skie­go. 20 czerw­ca Ogród Kra­siń­skich sta­nie się lite­rac­kim ser­cem War­sza­wy.

| 3 czerwca 2015 ]
Liturgia Męczenników

Kenia, Paki­stan, Libia, Syria, Nige­ria – to tyl­ko począ­tek lita­nii państw, w któ­rych wyzna­wa­nie wia­ry w Chry­stu­sa jest nazna­czo­ne wyro­kiem śmier­ci w zawie­sze­niu. 3 czerw­ca zapra­sza­my wszyst­kich na godzi­nę 19 do kościo­ła św. Mar­ci­na przy ul. Piw­nej w War­sza­wie
do wzię­cia udzia­łu w Eku­me­nicz­nej Litur­gii Męczen­ni­ków pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza, przy­go­to­wa­nej przez Wspól­no­tę Sant’Egidio.

| 11 maja 2015 ]
Ucieczka grzesznych. Majowe 2015

Sko­ro jest maj, to powra­ca­my do naszej pro­po­zy­cji sprzed roku – zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we pod miej­ski­mi kaplicz­ka­mi. Spo­ty­ka­my się w śro­dę 27 maja o godz. 20.00 pod kaplicz­ką, któ­ra znaj­du­je się na podwór­ku kamie­ni­cy przy uli­cy Okrzei 30.

| 11 maja 2015 ]
Spotkanie ze Wspólnotą Sant Egidio

War­szaw­ski Klub Tygo­dni­ka Powszech­ne­go zapra­sza na spo­tka­nie ze wspól­no­tą Sant’Egidio (14 maja, g. 18.30). Gość­mi będą człon­ko­wie wspól­no­ty, któ­rzy opo­wie­dzą o jej histo­rii, ducho­wo­ści i pomo­cy nie­sio­nej bez­dom­nym i potrze­bu­ją­cym m.in. na uli­cach War­sza­wy.

| 13 kwietnia 2015 ]
Czy można obrazić Boga?

Mie­sięcz­nik „W dro­dze” zapra­sza na 500 minut o Koście­le i świe­cie – czte­ry spo­tka­nia w czte­rech mia­stach z oka­zji 500. nume­ru pisma! Cykl otwo­rzy w War­sza­wie 20 kwiet­nia o 18.00 dys­ku­sja pt. „Bluź­nier­stwo – kicz – pro­wo­ka­cja. Czy moż­na obra­zić Boga?” z udzia­łem Jerze­go Sosnow­skie­go i ks. Andrze­ja Dra­gu­ły.

| 26 marca 2015 ]
Pieśń o Bożym umęczeniu

Polo­na i Biblio­te­ka Naro­do­wa zapra­sza­ją na pokaz przed­pre­mie­ro­wy „Pie­śni o Bożym umę­cze­niu” w inter­pre­ta­cji Ada­ma Stru­ga. Jest to reje­stra­cja fil­mo­wa 27-zwrot­ko­wej pie­śni pasyj­nej zaśpie­wa­nej z towa­rzy­sze­niem liry kor­bo­wej. Po pro­jek­cji z Ada­mem Stru­giem o pra­cy śpie­wa­ka tra­dy­cyj­ne­go poroz­ma­wia Tomasz Cyz.

| 22 marca 2015 ]
Jedno z drugim − spotkanie 18

Dywiz to nie tyl­ko arty­ku­ły i wir­tu­al­na wymia­na myśli. Chce­my Was na żywo chwy­cić za rękę, dla­te­go kie­ru­je­my do Was zapro­sze­nie na spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”. Naj­bliż­szy ter­min to wto­rek, 24 mar­ca, Eucha­ry­stia o godz. 18.00 w koście­le pw. św. Jac­ka (domi­ni­ka­nie, War­sza­wa, ul. Fre­ta 10).

| 23 lutego 2015 ]
Msza za zmarłych bezdomnych

Nie uda nam się w tym mie­sią­cu spo­tkać na „Jed­no z dru­gim”. Zapra­sza­my jed­nak na Mszę za zmar­łych bez­dom­nych orga­ni­zo­wa­ną przez Wspól­no­tę Sant’Egidio. Po Mszy pla­no­wa­ny jest słod­ki poczę­stu­nek i wspól­ne z bez­dom­ny­mi oglą­da­nie zdjęć i fil­mu z Wigi­lii z Ubo­gi­mi. 23 lute­go, godz. 19, kościół Wszyst­kich Świę­tych.

| 11 lutego 2015 ]
Modlitwa za Ukrainę

Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę za Ukra­inę i otwar­cie wysta­wy ikon: 17 lute­go 2015 r. (wto­rek) kościół oo. Domi­ni­ka­nów, ul. Fre­ta 10. O godz. 18.00 roz­pocz­nie się Msza św. o Miło­sier­dzie dla Ukra­iny. Opra­wa muzycz­na: „Mis­sa de Mise­ri­cor­dia” (P. Bębe­nek) w wyko­na­niu chó­rów domi­ni­kań­skich.

| 21 stycznia 2015 ]
Jedno z drugim − spotkanie 17

Dywiz to nie tyl­ko arty­ku­ły i wir­tu­al­na wymia­na myśli. Chce­my Was na żywo chwy­cić za rękę, dla­te­go kie­ru­je­my do Was zapro­sze­nie na spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”. Naj­bliż­szy ter­min to pią­tek, 23 stycz­nia, Eucha­ry­stia o godz. 18.00 w koście­le pw. św. Jac­ka (domi­ni­ka­nie, War­sza­wa, ul. Fre­ta 10).

| 19 stycznia 2015 ]
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Od 18 do 25 stycz­nia obcho­dzi­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem „Jezus rzekł do Sama­ry­tan­ki: «Daj mi pić!»”. W tym cza­sie w świą­ty­niach w całym kra­ju orga­ni­zo­wa­ne są nabo­żeń­stwa, na któ­re zapra­sza­ni są przed­sta­wi­cie­le brat­nich Kościo­łów.

| 19 stycznia 2015 ]
Od lęku do miłości

War­szaw­ski Klub „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go” oraz Fun­da­cja Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­nej Pra­cow­nia Dia­lo­gu zapra­sza­ją na cykl debat pod tytu­łem: „Od lęku do miło­ści”. Dru­ga deba­ta „Kato­lik wobec wol­no­ści – od samo­wo­li lub śle­pe­go posłu­szeń­stwa do odpo­wie­dzial­no­ści” odbę­dzie się 22 stycz­nia 2015 w war­szaw­skiej sie­dzi­bie KIK.

| 16 stycznia 2015 ]
Bliskie spotkanie Chrześcijan i Żydów

„Bli­skie spo­tka­nia Chrze­ści­jan i Żydów” dby­wa­ją się cyklicz­nie, na prze­mian w kościo­łach chrze­ści­jań­skich i syna­go­dze. Pierw­sze w tym roku spo­tka­nie ma cha­rak­ter szcze­gól­ny, gdyż zbie­ga się z XVIII Dniem Juda­izmu w Koście­le kato­lic­kim.

| 15 stycznia 2015 ]
Modlitwa za chorych

Na modli­twę za cho­rych zapra­sza war­szaw­ska wspól­no­ta Sant’Egidio. Każ­dy trze­ci ponie­dzia­łek mie­sią­ca, godz. 20, kościół Wszyst­kich Świę­tych, plac Grzy­bow­ski 3/4 (kościół dol­ny).

| 29 grudnia 2014 ]
Modlitwa o pokój

Na modli­twę o pokój zapra­sza war­szaw­ska Wspól­no­ta Sant’Egidio. Czy macie lep­szy pomysł na Nowy Rok? 1 stycz­nia, godz. 19, kościół śro­do­wisk twór­czych.

| 18 grudnia 2014 ]
Jarmark Charytatywny

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę plac przed kościo­łem oo. Domi­ni­ka­nów przy ul. Fre­ta 10 zapeł­nią sto­iska han­dlo­we. Dywiz przy poprzed­nich edy­cjach Jar­mar­ku naocz­nie i inny­mi zmy­sła­mi stwier­dzał, że przy­go­to­wa­nie stoi na naj­wyż­szym pozio­mie, powło­ka na cera­mi­ce nie odsta­je, kicz nie tur­la się po kątach.

| 15 grudnia 2014 ]
ADVENTure. Rekolekcje w wielkim mieście

W war­szaw­skim koście­le św. Anny zaczy­na­ją się reko­lek­cje pod hasłem „ADVEN­Tu­re. Reko­lek­cje w wiel­kim mie­ście”. Nie­ty­po­wy jest w nich nie tyl­ko tytuł, ale tak­że to, że w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze pro­wa­dzo­ne są przez oso­by świec­kie (m.in. Dariu­sza Male­jon­ka i Mar­ka Zają­ca).

| 28 listopada 2014 ]
Świąteczny sygnał SOS

W listo­pa­dzie i grud­niu Sto­wa­rzy­sze­nie SOS Wio­ski Dzie­cię­ce wysy­ła świą­tecz­ny sygnał SOS w imie­niu osie­ro­co­nych dzie­ci. Zebra­ne pod­czas kam­pa­nii fun­du­sze pozwa­la­ją na zor­ga­ni­zo­wa­nie Świąt Boże­go Naro­dze­nia dla pod­opiecz­nych SOS. Aby pomóc, wystar­czy wysłać sms.

| 6 listopada 2014 ]
„Osobliwe skutki małżeństwa” − spotkanie w Lublinie

Miesz­kań­cy Lubli­na będą mie­li szan­sę poroz­ma­wiać o „Oso­bli­wych skut­kach mał­żeń­stwa” − 10 listo­pa­da Ewa i Mar­cin Kie­dio­wie („Więź”, „Dywiz”) odwie­dzą domi­ni­kań­skie Dusz­pa­ster­stwo Absol­wen­tów. Spo­tka­nie jest otwar­te tak­że dla osób nie­zwią­za­nych z dusz­pa­ster­stwem.

| 22 października 2014 ]
Ikona − wykłady

Z roku na rok rośnie licz­ba miejsc, w któ­rych podej­mo­wa­ny jest temat iko­ny − jej pięk­na i zwią­za­nej z nią ducho­wo­ści. Przed­sta­wia­my dwie spraw­dzo­ne przez nas pro­po­zy­cje: Stu­dium Chrze­ści­jań­skie­go Wscho­du i Aka­de­mia Iko­ny na ten rok zno­wu przy­go­to­wa­ły pro­gram zarów­no teo­re­tycz­ny, jak i prak­tycz­ny.

| 19 września 2014 ]
Jedno z drugim − spotkanie 16

Po waka­cjach zno­wu spo­ty­ka­my się na „Jed­no z dru­gim”. Tym razem w śro­dę, 24 wrze­śnia. Zaczy­na­my Eucha­ry­stią o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem.

| 3 września 2014 ]
Rozmowy o osobliwych skutkach małżeństwa

Zapra­sza­my na roz­mo­wę o książ­ce „Oso­bli­we skut­ki mał­żeń­stwa”. W spo­tka­niu udział wezmą: Ewa Kie­dio, autor­ka książ­ki, oraz jej mąż Mar­cin Kie­dio, gra­fik. Oby­dwo­je są współ­za­ło­ży­cie­la­mi maga­zy­nu „Dywiz”. 11 wrze­śnia 2014 r., godz. 19.00, War­sza­wa, sie­dzi­ba KIK, ul. Fre­ta 20/24 A.

| 18 sierpnia 2014 ]
Głowa do góry!

W sierp­niu 2014 ruszy­ła ogól­no­pol­ska kam­pa­nia Sto­wa­rzy­sze­nia SOS Wio­ski Dzie­cię­ce, któ­rej celem jest zbiór­ka fun­du­szy na zaję­cia edu­ka­cyj­ne i szkol­ne wypraw­ki dla potrze­bu­ją­cych dzie­ci. W ubie­głym roku koszt wypraw­ki dla jed­ne­go ucznia to śred­nio 826 zł.

| 14 sierpnia 2014 ]
Jarmark św. Jacka

Pod­czas Jar­mar­ku św. Jac­ka plac przed kościo­łem o. Domi­ni­ka­nów zaj­mą sto­iska ręko­dziel­ni­cze. Będzie moż­na nabyć ory­gi­nal­ną biżu­te­rię, cera­mi­kę, książ­ki z anty­kwa­ria­tu oraz wyro­by domo­wej pro­duk­cji, a tak­że kupić los cha­ry­ta­tyw­nej fan­te­rii.

| 16 lipca 2014 ]
Film „Miasto bez Żydów”

Hugo Bet­tau­er w 1922 roku w swo­jej książ­ce opi­sy­wał wymy­ślo­ną sytu­ację wypę­dze­nia z Austrii wszyst­kich Żydów. Na jej pod­sta­wie Karl Bre­slau­er nakrę­cił w 1924 roku film „Mia­sto bez Żydów”. Co się dzia­ło kil­ka­na­ście lat póź­niej, wia­do­mo. W czwar­tek 17 lip­ca film będzie moż­na obej­rzeć w war­szaw­skim kinie Pra­ha.

| 9 lipca 2014 ]
Stare kino w plenerze

Jeże­li macie sła­bość do aman­tów w nie­za­po­mnia­nym sty­lu Alek­san­dra Żab­czyń­skie­go lub chce­cie zoba­czyć, jak Euge­niusz Bodo śpie­wa „Sek­sa­pil to nasza broń kobie­ca”, nie może­cie prze­ga­pić sean­sów przed­wo­jen­nych pol­skich kome­dii w ramach 9. Fil­mo­wej Sto­li­cy Lata.

| 6 czerwca 2014 ]
Gorejące ognisko. Czerwcowe 2014

Po majo­wym pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych” przy­cho­dzi czas na czerw­co­we. Zno­wu spo­tka­my się na modli­twie przy war­szaw­skich kaplicz­kach, a póź­niej na roz­mo­wie w kawiar­ni. Widzi­my się w śro­dę 25 czerw­ca, o godz. 20 w podwór­ku przy Al. Jero­zo­lim­skich 49.

| 2 czerwca 2014 ]
Liturgia Męczenników

„Z nie­ustę­pli­wo­ścią pro­si­my Pana, aby roz­bro­jo­na zosta­ła bluź­nier­cza prze­moc, któ­ra zabi­ja w imię Boga” – to jed­no z wezwań, któ­re poja­wią się pod­czas Litur­gii Męczen­ni­ków, orga­ni­zo­wa­nej przez Wspól­no­tę Sant’Egidio. Odbę­dzie się ona 12 czerw­ca 2014 w war­szaw­skim Koście­le pw. Wszyst­kich Świę­tych.

| 2 czerwca 2014 ]
Wielka Kumulacja Łaski

W para­fii pw. Zesła­nia Ducha Świę­te­go w War­sza­wie od ponie­dział­ku, 2 czerw­ca, trwa Wiel­ka Kumu­la­cja Łaski – tydzień modlitw przy­go­to­wu­ją­cy do Pięć­dzie­siąt­ni­cy. W ramach tego wyda­rze­nia zapla­no­wa­no spo­tka­nia z fascy­nu­ją­cy­mi ludź­mi, któ­rzy będą opo­wia­dać o swo­im doświad­cze­niu wia­ry i Kościo­ła.

| 30 maja 2014 ]
Bez bierności – bez przemocy

Wspól­no­ta Sant’Egidio zapra­sza na spo­tka­nie w Kra­ko­wie, obej­mu­ją­ce: roz­mo­wę z były­mi więź­nia­mi nazi­stow­skich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych i świad­ka­mi II Woj­ny Świa­to­wej, piel­grzym­kę pamię­ci do Auschwitz-Bir­ke­nau, modli­twę o pokój, wspól­ne poszu­ki­wa­nie lekar­stwa na cho­ro­bę nie­na­wi­ści.

| 16 maja 2014 ]
Ucieczka grzesznych. Majowe 2014

Nie­po­rad­ne czę­sto i kostro­pa­te figu­ry Maryi i Chry­stu­sa, któ­re wciąż jesz­cze znaj­dzie­my np. na pra­skich podwór­kach, budzą roz­ba­wie­nie, a nie­raz wzru­sze­nie. Moż­na by urzą­dzić sobie spa­cer po War­sza­wie ich śla­dem. Pro­po­nu­je­my jed­nak co inne­go. Dywiz zapra­sza na majo­we!

| 9 maja 2014 ]
Ewangelia codzienności

Wydaw­nic­two „W Dro­dze” zapra­sza na spo­tka­nia z autor­ką książ­ki „Listy w butel­ce” (10 maja w War­sza­wie i 11 maja w Pozna­niu). Dywiz jest jed­nym z patro­nów medial­nych tej publi­ka­cji, a odkry­wa­nie pięk­na codzien­no­ści to, jak wia­do­mo, jeden z naj­waż­niej­szych dla nas tema­tów. Ser­decz­nie dołą­cza­my się więc do zapro­sze­nia!

| 11 kwietnia 2014 ]
Kościół wobec ubogich i wykluczonych

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ną deba­tę z cyklu OPen, któ­re­mu patro­nu­je Dywiz. O tym, co ozna­cza „Kościół ubo­gi i dla ubo­gich”, o któ­rym mówi papież Fran­ci­szek, będą roz­ma­wiać: s. Mał­go­rza­ta Chmie­lew­ska, Anna Sro­ka, Marze­na Kor­kosz.

| 24 marca 2014 ]
Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują

Pod­czas pre­mie­ro­wej pre­zen­ta­cji książ­ki Zbi­gnie­wa Nosow­skie­go „Kry­tycz­na wier­ność” odbę­dzie się dys­ku­sja, w któ­rej udział wezmą: Igna­cy Dud­kie­wicz, Szy­mon Hołow­nia, Mate­usz Matysz­ko­wicz i autor tej­że publi­ka­cji. Pro­wa­dze­nie: Ewa Kie­dio.

| 18 marca 2014 ]
Gender – sprzymierzeniec kobiet?

Zapo­wia­da się inte­re­su­ją­ca dys­ku­sja o gen­der, orga­ni­zo­wa­na przez 1Piętro (śro­da, 19 mar­ca 2014 r., godz. 18.00, ul. Fok­sal 11). Wezmą w niej udział Anna Karoń-Ostrow­ska, Justy­na Melo­now­ska, Zuzan­na Radzik, Paweł Woliń­ski i Łukasz Kobesz­ko.

| 13 marca 2014 ]
Jedno z drugim − spotkanie 15

Już po raz 15. spo­ty­ka­my się „Jed­no z dru­gim”. Tym razem we wto­rek, 18 mar­ca, zaczy­na­my Eucha­ry­stią o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem.

| 4 marca 2014 ]
Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (2 Kor 8, 9) - rekolekcje wielkopostne

Od naj­bliż­sze­go czwart­ku do sobo­ty (6-8 mar­ca 2014 r.) w koście­le św. Mar­ci­na na uli­cy Piw­nej w War­sza­wie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne gło­sił będzie ksiądz biskup Grze­gorz Ryś.

| 4 marca 2014 ]
Rekolekcje wielkopostne z ks. Janem Kaczkowskim

W dniach od 5 mar­ca, czy­li od Śro­dy Popiel­co­wej, do piąt­ku 7 mar­ca u domi­ni­ka­nów w Łodzi reko­lek­cje wiel­ko­post­ne wygło­si ks. Jan Kacz­kow­ski, zało­ży­ciel hospi­cjum w Puc­ku, zna­ny m.in. z wywia­du rze­ki publi­ko­wa­ne­go w książ­ce „Sza­łu nie ma, jest rak”.

| 25 lutego 2014 ]
Ciało, które jest (o)sobą

Cia­ło – płeć – toż­sa­mość – gra­ni­ce – femi­nizm… Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II zapra­sza na dys­ku­sję o współ­cze­snym rozu­mie­niu cia­ła i czło­wie­ka przez pry­zmat kul­tu­ry i teo­lo­gii. Będzie to spo­tka­nie wokół naj­now­szej książ­ki prof. Jaro­sła­wa Kup­cza­ka OP „Teo­lo­gicz­na seman­ty­ka płci”. 27 lute­go 2014, 19.00, War­sza­wa, 1Piętro.

| 12 lutego 2014 ]
Między miłością a wykluczeniem

Naj­bliż­sze spo­tka­nie z cyklu OPen, któ­re­mu patro­nu­je „Dywiz” będzie poświę­co­ne miej­scu wie­rzą­cych osób homo­sek­su­al­nych w Koście­le. War­sza­wa, klasz­tor domi­ni­ka­nów, ul. Fre­ta 10, Sala Pro­win­cjal­ska, 17 lute­go 2014, godz. 19.

| 6 lutego 2014 ]
Jedno z drugim – spotkanie 14

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to śro­da, 12 lute­go, Eucha­ry­stia o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy   trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać.

| 17 stycznia 2014 ]
Franciszek: rewolucja medialna czy realna?

Ser­decz­nie zapra­sza­my na pierw­sze w nowym roku spo­tka­nie z cyklu OPen, odby­wa­ją­ce się pod patro­na­tem Dywi­zu. Tym razem będzie ono poświę­co­ne papie­żo­wi Fran­cisz­ko­wi i adhor­ta­cji „Evan­ge­lii gau­dium”.

| 10 stycznia 2014 ]
Jedno z drugim - spotkanie 13

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to śro­da, 15 stycz­nia, Eucha­ry­stia o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy   trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać.

| 10 stycznia 2014 ]
Koncert Antoniny Krzysztoń

W pią­tek, 17 stycz­nia, o godzi­nie 19,30 w war­szaw­skim koście­le domi­ni­ka­nów na Fre­ta wystą­pi Anto­ni­na Krzysz­toń. Będzie to kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny na rzecz Fun­da­cji „Dom Ulgi w Cier­pie­niu im. O. Pio”.

| 16 grudnia 2013 ]
Wigilia z Ubogimi

War­szaw­ska Wspól­no­ta Sant Egi­dio już po raz pią­ty orga­ni­zu­je Wigi­lię dla osób Ubo­gich i Bez­dom­nych w koście­le Wszyst­kich Świę­tych na pla­cu Grzy­bow­skim. W tym roku odbę­dzie się ona w sobo­tę 21 grud­nia. Sant’Egidio zapra­sza do włą­cze­nia się w to dzie­ło.

| 7 grudnia 2013 ]
Jedno z drugim - spotkanie 12

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to wto­rek, 10 grud­nia, Eucha­ry­stia o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6).

| 20 listopada 2013 ]
Jedno z drugim - spotkanie 11

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to wto­rek, 26 listo­pa­da, Eucha­ry­stia o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6).

| 14 listopada 2013 ]
Gender − błogosławieństwo czy przekleństwo

Kolej­ne ze spo­tkań w cyklu Open u domi­ni­ka­nów na Fre­ta poświę­co­no tema­to­wi gen­der. Dys­ku­to­wać będą: Agniesz­ka Graff, Domi­ni­ka Kozłow­ska, Zuzan­na Radzik. Sala pro­win­cjal­ska, 18 listo­pa­da 2013, godz. 19. Dywiz jest patro­nem medial­nym wyda­rze­nia.

| 13 listopada 2013 ]
Ecce homo

W Sto­łecz­nym Cen­trum Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej roz­pocz­nie się 19 listo­pa­da cało­rocz­ny cykl wykła­dów na temat wizji czło­wie­ka w kul­tu­rze pt. „Ecce homo”. W tym samym miej­scu odby­wa­ją się tak­że od kil­ku lat wykła­dy o sztu­ce - w tym roku doty­czą one sztu­ki współ­cze­snej, a cykl nosi nazwę „Kon­tek­sty nowo­cze­sno­ści”.

| 8 listopada 2013 ]
The future of Christianity

13 listo­pa­da o godz. 17.00 Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II na 1Piętrze będzie gościć prof. Tra­cey Row­land z Austra­lii, któ­ra wygło­si wykład pt. „The futu­re of Chri­stia­ni­ty. John Paul II, Bene­dict XVI, Fran­cis”.

| 4 listopada 2013 ]
Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm

5 listo­pa­da 2013 r. o godz. 18.00 w sie­dzi­bie KIK przy ul. Fre­ta 20/24 A odbę­dzie się spo­tka­nie „Z sza­cun­kiem, współ­czu­ciem i deli­kat­no­ścią, czy­li – jak?”, w któ­rym udział wezmą auto­rzy książ­ki „Wyzy­wa­ją­ca miłość. Chrze­ści­ja­nie a homo­sek­su­alizm”.

| 2 listopada 2013 ]
Zimno! Podaruj bezdomnym ubrania

Poda­ruj bez­dom­nym ubra­nia zale­ga­ją­ce w Two­jej sza­fie. Czap­ki, sza­li­ki, ręka­wicz­ki, spodnie, swe­try, kurt­ki, buty… – nawo­łu­je wspól­no­ta Sant’Egidio.

| 25 października 2013 ]
Jedno z drugim - spotkanie 10

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to ponie­dzia­łek, 28 paź­dzier­ni­ka, Eucha­ry­stia o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6).

| 16 października 2013 ]
Dialog chrześcijańsko-żydowski w stylu OPen

Już w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek, 21 paź­dzier­ni­ka 2013 o godz. 19 w war­szaw­skim klasz­to­rze oo. Domi­ni­ka­nów przy Fre­ta rusza nowa edy­cja cyklu spo­tkań OPen. Jed­nym z patro­nów medial­nych tej ini­cja­ty­wy jest Dywiz!

| 9 października 2013 ]
Karol Wojtyła Fellowship

W Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II trwa rekru­ta­cja do dru­giej edy­cji semi­na­riów Karol Woj­ty­ła Fel­low­ship! Dywiz jest jed­nym z patro­nów medial­nych tej ini­cja­ty­wy. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są do 15 paź­dzier­ni­ka.

| 13 września 2013 ]
Jedno z drugim – spotkanie 9

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to wto­rek, 17 wrze­śnia, Eucha­ry­stia o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać.

| 12 września 2013 ]
Dziedziniec Dialogu

W War­sza­wie rusza Dzie­dzi­niec Dia­lo­gu, sze­reg imprez, któ­re mają słu­żyć stwo­rze­niu prze­strze­ni dia­lo­gu wie­rzą­cych z ate­ista­mi, agno­sty­ka­mi i obo­jęt­ny­mi reli­gij­nie. W czwar­tek 12 wrze­śnia o godz. 18 na 1Piętrze odbę­dzie się pierw­sze ze spo­tkań − dys­ku­sja „Prze­strze­nie dia­lo­gu. Czy umie­my roz­ma­wiać?”.

| 6 września 2013 ]
Dzień postu i modlitwy w intencji pokoju

Papież Fran­ci­szek ogło­sił 7 wrze­śnia, wigi­lię świę­ta Naro­dze­nia Maryi, Kró­lo­wej Poko­ju, dniem postu i modli­twy w inten­cji poko­ju w Syrii, na Bli­skim Wscho­dzie i na całym świe­cie. W tym dniu kato­li­cy i wszy­scy ludzie dobrej woli włą­czą się w modli­tew­ne czu­wa­nie.

| 14 sierpnia 2013 ]
Jarmark św. Jacka

W pro­gra­mie Jar­mar­ku nie zabrak­nie wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, takich jak spa­cer z prze­wod­ni­kiem po war­szaw­skiej Sta­rów­ce, wykład Domi­ni­kań­skiej Szko­ły Wia­ry, czy Stre­fa Dziec­ka orga­ni­zo­wa­na przy współ­pra­cy z Fun­da­cją 100 Pociech. Tutaj odbę­dzie się rów­nież pro­mo­cja nowo­ści książ­ko­wych wydaw­nic­twa „W dro­dze”.

| 1 sierpnia 2013 ]
Handmade na Żoliborzu

Żoli­two­ry – tar­gi hand­ma­de w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 4 sierp­nia, od godz. 15:00. Oprócz moż­li­wo­ści podzi­wia­nia i zaku­pu biżu­te­rii, ozdób, lamp, note­sów, bati­ków i wie­lu innych two­rów hand­ma­de, będzie to oka­zja do wypró­bo­wa­nia – ręcz­nie robio­nych, oczy­wi­ście! – słod­ko­ści, ale też napo­jów i regio­nal­nych piw dostęp­nych w barze. Do zoba­cze­nia!

| 31 lipca 2013 ]
Ks. Andrzej Draguła na OFF Festivalu

Podob­no księ­ża nie pere­gry­nu­ją ani nie nawie­dza­ją. W jakiś spo­sób ks. Andrzej Dra­gu­ła poja­wi się jed­nak na OFF Festi­va­lu, aby wziąć udział w spo­tka­niu Kawiar­ni Lite­rac­kiej „Mię­dzy sztu­ką a blas­fe­mią” (4 sierp­nia, godz. 19:35).

| 26 lipca 2013 ]
Jedno z drugim - spotkanie 8

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to wto­rek, 30 lip­ca, Eucha­ry­stia o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać.

| 3 lipca 2013 ]
Slot Art Festival

Muzy­ka z naj­wyż­szej pół­ki (m.in. Ścian­ka, Mari­ka, Armia, Maleo Reg­gae Roc­kers), warszta­ty, wykła­dy, kino, spo­tka­nia z Krzysz­to­fem Czy­żew­skim, Rober­tem Frie­dri­chem Lit­zą i Toma­szem Budzyń­skim. Tak zapo­wiada się kolej­ny Slot Art Festi­val, któ­ry w Lubią­żu sza­leje w dniach 9-13 lip­ca.

| 27 czerwca 2013 ]
Tran o Jonaszu

W pią­tek 28 czerw­ca w War­sza­wie zagra zespół Tran, w któ­rym na gita­rze ope­ru­je Mar­cin Kie­dio z Dywi­zu. Argu­men­tem, żeby się temu przy­słu­chać, jest jed­nak nie tyl­ko to − uwa­gę przy­ku­wa pomysł przed­sta­wie­nia histo­rii pro­ro­ka Jona­sza na spo­sób pro­gre­syw­ny – tak w war­stwie słow­nej, jak i dźwię­ko­wej.

| 21 czerwca 2013 ]
Imieniny Jana Kochanowskiego

W zeszłym roku impre­za imie­ni­no­wa Jana Kocha­now­skie­go uda­ła się wybor­nie. Było i wino, i książ­ka. Dywiz był i spraw­dził, a w tym roku wybie­ra się ponow­nie. Ewa Kara­bin i Ewa Kie­dio z Dywi­zu pla­nu­ją krę­cić się mię­dzy sto­iska­mi, a w godz. 15.00-17.00 osiąść w sto­isku „Wię­zi” przy kawie i her­ba­cie.

| 18 czerwca 2013 ]
Bluźnierstwo w czasach popkultury

Czy wia­ra jest do bluź­nier­stwa nie­zbęd­nie potrzeb­na? Jacy są bluź­nier­cy w cza­sach popkul­tu­ry? A może… dziś praw­dzi­wych bluź­nier­ców już nie ma? O tym dys­ku­to­wać będą ks. Andrzej Dra­gu­ła i Krzysz­tof Var­ga.

| 12 czerwca 2013 ]
Dywiz na Kongresie Kobiet

W naj­bliż­szy pią­tek w War­sza­wie roz­po­czy­na się V Kon­gres Kobiet. W tym roku orga­ni­za­tor­ki stwo­rzy­ły też prze­strzeń do dys­ku­sji o kobie­tach w Koście­le. W pierw­szym dniu kon­gre­su o godz. 16.15 w pane­lu „Kobie­ty i kościo­ły, femi­nizm i wia­ra, tra­dy­cja i nowo­cze­sność” weź­mie udział człon­ki­ni redak­cji Dywi­zu i „Wię­zi” Ewa Kara­bin.

| 12 czerwca 2013 ]
Jedno z drugim – spotkanie 7

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to ponie­dzia­łek 17 czerw­ca, msza o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać.

| 31 maja 2013 ]
Globalna adoracja

Bene­dykt XVI zapla­no­wał w kalen­da­rzu Roku Wia­ry godzi­nę ado­ra­cji. Na całym świe­cie o tej samej porze! Papież Fran­ci­szek potwier­dza i zapra­sza: 2 czerw­ca o godz. 17.00 rzym­skie­go cza­su zjed­nocz­my się na modli­twie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem.

| 26 maja 2013 ]
Jedno z drugim – spotkanie 6

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to wto­rek 28 maja, msza o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać.

| 22 maja 2013 ]
Kościół ubogi i dla ubogich – ale o co chodzi?

Jeśli zasta­na­wiasz się o co cho­dzi papie­żo­wi Fran­cisz­ko­wi, gdy mówi, że marzy o Koście­le ubo­gim i dla ubo­gich, wraz z Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mas­si­mi­lia­no Signi­fre­di ze Wspól­no­ty Sant’Egidio.

| 15 maja 2013 ]
Zesłanie Ducha Świętego

Zbli­ża się Zesła­nie Ducha Świę­te­go. War­to się do tego wyda­rze­nia przy­go­to­wać, wewnętrz­nie nasta­wić. Przy­kła­do­wo w war­szaw­skiej para­fii Zesła­nia Ducha Świę­te­go na Pia­skach będzie moż­na wysłu­chać świa­dectw Toma­sza Budzyń­skie­go, Grze­go­rza Gór­ne­go i Anto­ni­ny Krzysz­toń.

| 5 maja 2013 ]
Neuron i dusza

W imie­niu Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II zapra­sza­my na kolej­ną deba­tę w ramach pro­jek­tu Karol Woj­ty­ła Fel­low­ship pt. „Neu­ron i dusza. Od fizy­ki mózgu do meta­fi­zy­ki umy­słu”. Dywiz jest patro­nem medial­nym wyda­rze­nia.

| 21 kwietnia 2013 ]
Jedno z drugim – spotkanie 5

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to wto­rek 23 kwiet­nia, msza o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać.

| 10 kwietnia 2013 ]
Bluźnierstwo – dyskusja

Zarzu­ty o bluź­nier­stwo i obra­zę uczuć reli­gij­nych wobec dzia­łań arty­stycz­nych poja­wia­ją się czę­sto… moż­na powie­dzieć: do znu­dze­nia. War­to o tej spra­wie poroz­ma­wiać spo­koj­nie i mery­to­rycz­nie. Punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji będzie książ­ka ks. Andrze­ja Dra­gu­ły „Bluź­nier­stwo. Mię­dzy grze­chem a prze­stęp­stwem”.