Działamy

„przejść od słów do czy­nów” powia­da­ją naoko­ło, więc i my wcie­la­my w życie, co się da. A jeśli wyszło − pole­ca­my.

Archiwum artykułów z kategorii: Działamy

| 21 czerwca 2017 ]
Ucieczka grzesznych – majowe 2017. Fotorelacja

W tym roku uda­ło nam się spo­tkać na dywi­zo­we majo­we dwa razy: pod kaplicz­ką przy ul. Mar­cin­kow­skie­go 2 oraz w Par­ku im. Żoł­nie­rzy Żywi­cie­la.

| 5 października 2016 ]
Umrzeć z nadziei – relacja

W Ewan­ge­lii nie jest napi­sa­ne: byłem przy­by­szem, a przy­ję­li­ście mnie wte­dy, kie­dy pocho­dzi­łem z dobre­go kra­ju, któ­ry akcep­tu­je­my – powie­dział kard. Kazi­mierz Nycz w homi­lii. Modli­twa za uchodź­ców była wyda­rze­niem przej­mu­ją­cym wewnętrz­nie. Zamiast pró­bo­wać je opi­sy­wać, cytu­je­my nie­któ­re wypo­wie­dzi, któ­re tam padły.

| 28 czerwca 2016 ]
Opatrzność nad ubogimi

Orga­ni­zo­wa­nie wyda­rzeń w rodza­ju Świę­ta Ubo­gich, a więc zde­cy­do­wa­nie dale­kich od kotur­no­wo­ści i dosto­jeń­stwa, przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści może odmie­nić panu­ją­cą wokół niej aurę obiek­tu wymu­szo­ne­go, budo­wa­ne­go na siłę. Tam, gdzie poja­wia­ją się ludzie ze swo­imi pro­ble­ma­mi, rośnie coś auten­tycz­ne­go.

| 22 czerwca 2016 ]
Święto Ubogich – ubodzy w Świątyni

Dzie­je się coś dobre­go w tema­cie dopusz­cze­nia ubo­gich (tak­że skraj­nie ubo­gich, z cały­mi skut­ka­mi tego sta­nu, któ­re nosi się na cie­le) do miejsc uwa­ża­nych za repre­zen­ta­cyj­ne. W Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej ma odbyć się nie­ba­wem, bo już w sobo­tę 25 czerw­ca, Świę­to Ubo­gich.

| 3 czerwca 2016 ]
Gorejące ognisko – czerwcowe 2016. Fotorelacja

Tu moż­na zoba­czyć zdję­cia z nasze­go pierw­sze­go w tym roku czerw­co­we­go, pod kaplicz­ką przy ul. Dzi­kiej, 1 czerw­ca.

| 20 maja 2016 ]
Ucieczka grzesznych 2016. Fotorelacja

Przed­sta­wia­my zdję­cia z tego­rocz­nych majo­wych. Mówi się, że w wiel­kim mie­ście, takim jak War­sza­wa, panu­je ano­ni­mo­wość i indy­wi­du­alizm. Mamy nadzie­ję, że nasze spo­tka­nia choć w małym stop­niu prze­ła­mu­ją te ten­den­cje.

| 11 maja 2016 ]
Liturgia Męczenników – relacja

– Posłu­chaj­my dys­ku­sji chrze­ści­jan Euro­py, tak­że i u nas, w jaki spo­sób pró­bu­je się wyre­tu­szo­wać pod­sta­wo­we frag­men­ty Ewan­ge­lii, zasad­ni­cze dla nasze­go życia – powie­dział kard. Kazi­mierz Nycz pod­czas Litur­gii Męczen­ni­ków zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Wspól­no­tę Sant’Egidio.

| 31 marca 2016 ]
Lekcje (nie)normalności

Każ­de spo­tka­nie z inno­ścią zmie­nia nasze spoj­rze­nie. Spo­tka­nie z upo­śle­dzo­ny­mi na pew­no otwie­ra też moje patrze­nie na samą sie­bie – jak w lustrze widzę w nich moje wła­sne pra­gnie­nia i moje nie­do­sko­na­ło­ści, któ­re ja usi­łu­ję w sobie ukryć, a oni noszą je na wierz­chu.

| 16 grudnia 2015 ]
Inna Warszawa

Podob­no pocho­dzi­ła z ary­sto­kra­tycz­nej, kre­so­wej rodzi­ny. Stu­dia na SGPiS (dziś SGH) szły jej tak dobrze, że na prze­ło­mie lat 70. i 80. poje­cha­ła na sty­pen­dium do Nie­miec. Mówi się, że w nie­wiel­kim odstę­pie cza­su spo­tka­ły ją dwie tra­ge­die: zmar­ła jej mat­ka, a mąż porwał syna za gra­ni­cę. W tym punk­cie histo­ria zapa­da się w mrok.

| 9 października 2015 ]
Adoptuj biskupa

Pamię­ta­cie, jak adop­to­wa­li­śmy kar­dy­na­łów (czy­li modli­li­śmy się za nich) w cza­sie kon­kla­we, tak by uważ­nie słu­cha­li gło­su Ducha Świę­te­go? I jak potem na bal­kon jako nowy papież wyszedł Fran­ci­szek? Pod­czas syno­du zno­wu wra­ca akcja adop­cji.

| 6 października 2015 ]
Prośba do biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Publi­ku­je­my list do bisku­pów w spra­wie rodzi­ców samot­nie wycho­wu­ją­cych dzie­ci, któ­ry powstał z ini­cja­ty­wy śro­do­wisk kato­lic­kiej inte­li­gen­cji.

| 2 października 2015 ]
Rozmowy na Dziedzińcu

Dzie­dzi­niec Dia­lo­gu był pomy­śla­ny jako miej­sce, gdzie moż­na wyjść ze swo­ich ide­olo­gicz­nych kry­jó­wek i tak zwy­czaj­nie się spo­tkać. Bene­dykt XVI, a póź­niej jego kon­ty­nu­ato­rzy, chcie­li stwo­rzyć prze­strzeń spo­tka­nia dla ludzi, któ­rzy na co dzień się nie spo­ty­ka­ją. To nie ma nic wspól­ne­go z legi­ty­mi­zo­wa­niem czy pro­mo­wa­niem kogo­kol­wiek.

| 24 września 2015 ]
Umrzeć z nadziei

Modli­twie za uchodź­ców „Umrzeć z nadziei”, któ­ra zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na z ini­cja­ty­wy świec­kich kato­li­ków w kil­ku­na­stu mia­stach Pol­ski, prze­wod­ni­czył w War­sza­wie bp Michał Jano­cha. – Jeste­śmy wezwa­ni, żeby zbu­rzyć w sobie mur wro­go­ści – ape­lo­wał w kaza­niu.

| 25 sierpnia 2015 ]
Gorejące ognisko – fotorelacja

Pre­zen­tu­je­my zdję­cia z tego­rocz­nych czerw­co­wych orga­ni­zo­wa­nych przez Dywiz pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych” przy war­szaw­skich kaplicz­kach. Tych, któ­rzy nadal chcą razem z nami budo­wać wer­ty­kal­nie i hory­zon­tal­nie, zapra­sza­my na comie­sięcz­ne spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”.

| 25 sierpnia 2015 ]
Nie zabijajmy w sobie wrażliwości

Jak spo­tka­nie z bez­dom­ny­mi potra­fi odmie­nić życie oraz dla­cze­go nie powin­ni­śmy być obo­jęt­ni dla ludzi żyją­cych na mar­gi­ne­sie spo­łe­czeń­stwa? Z Mag­da­le­ną Wol­nik, dzien­ni­kar­ką, akty­wist­ką, odpo­wie­dzial­ną za Wspól­no­tę Sant’Egidio w War­sza­wie, roz­ma­wia Jerzy Cho­do­rek.

| 12 czerwca 2015 ]
Ucieczka grzesznych – fotorelacja

Jak było w tym roku na majo­wych orga­ni­zo­wa­nych przez Dywiz pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych” przy war­szaw­skich kaplicz­kach, pre­zen­tu­ją zdję­cia Mar­ci­na Kie­dio. Przy­po­mi­na­my też, cze­mu posta­no­wi­li­śmy zapro­sić war­sza­wia­ków na taką modli­twę.

| 2 kwietnia 2015 ]
Katolik wobec swojej seksualności – między hedonizmem a represją

W jaki spo­sób naucza­nie Kościo­ła wpły­wa na prze­ży­wa­nie sek­su­al­no­ści kato­li­ków? Jaka jest rola przy­jem­no­ści? Co w tej kwe­stii powin­no się zmie­nić? Przed­sta­wia­my frag­men­ty dys­ku­sji z udzia­łem Ewy Kie­dio, Zbi­gnie­wa Nosow­skie­go, Artu­ra Spor­nia­ka i Woj­cie­cha Suli­mier­skie­go.

| 1 kwietnia 2015 ]
Piekło zgorzkniało

Pod­su­wa­my kil­ka myśli na Tri­du­um Pas­chal­ne. Sło­wom św. Pio­tra Damia­nie­go, Jana Chry­zo­sto­ma i litur­gii bizan­tyj­skiej towa­rzy­szą obra­zy Kazi­mie­rza Male­wi­cza.

| 23 lutego 2015 ]
Kazania z maszyny losującej

„Cza­sa­mi homi­lie brzmią tak, jak­by wrzu­co­no pew­ne bar­dzo poboż­ne sło­wa w maszy­nę losu­ją­cą i póź­niej wyska­ku­ją zda­nia, któ­re nie bar­dzo wia­do­mo, do kogo są skie­ro­wa­ne. Jest pyta­nie: czy ksiądz widzi oso­by, któ­re przed nim sto­ją, czy ma z nimi jakąś rela­cję” − mówi­ła Ewa Kie­dio w pro­gra­mie „Mię­dzy zie­mią a nie­bem”.

| 21 stycznia 2015 ]
Seks nie brzydzi i nie wstydzi

„Nikt tak wie­le jak Kościół nie mówi o jed­no­ści mię­dzy oso­ba­mi. Świat brzy­dzi się cia­ła – zobacz, jak ludzie reagu­ją na mówie­nie o obser­wa­cji ślu­zu zwią­za­nej z NPR” − mówi­ła Ewa Kie­dio w roz­mo­wie z „Tygo­dni­kiem Powszech­nym”. Przed­sta­wia­my zesta­wie­nie wypo­wie­dzi Ewy i Mar­ci­na Kie­diów na temat sek­su i mał­żeń­stwa.

| 13 grudnia 2014 ]
Podwójny prezent

Pre­zen­to­wa­ne pro­po­zy­cje być może pozwo­lą nie utknąć w cen­trum han­dlo­wym nad sto­iskiem z pla­sti­ko­wy­mi ozdób­ka­mi, wśród kolej­nych odsłon „Jin­gle bells”. Przy oka­zji pre­zen­ty się roz­mno­żą – poza naszy­mi naj­bliż­szy­mi obda­ro­wa­ni zosta­ną ci, któ­rych wpraw­dzie nie zna­my, ale nie wyłą­cza ich to z gro­na naszych bliź­nich.

| 19 listopada 2014 ]
Dwa skrzydła, dwie pokusy

Z powo­dów logi­stycz­nych nie jest moż­li­we, żeby każ­dy z gło­sów na temat syno­du dotarł do Waty­ka­nu, czy choć­by do bisku­pa, nie­mniej sama roz­mo­wa księ­ży i ich para­fian na temat rodzi­ny mia­ła­by swo­ją war­tość. Zwłasz­cza gdy­by, tak jak Fran­ci­szek przed Syno­dem, popro­sić ludzi, by szcze­rze mówi­li, co myślą.

| 31 października 2014 ]
Łódź – Festiwal Kultury Chrześcijańskiej

Nie we wszyst­kich wyda­rze­niach festi­wa­lo­wych moż­na się doszu­kać jaw­nych nawią­zań reli­gij­nych, bo też – co chy­ba naj­waż­niej­sze – festi­wal jest chrze­ści­jań­ski w takim sen­sie, w jakim chrze­ści­jań­skie jest wszyst­ko, co praw­dzi­we, dobre i pięk­ne.

| 22 września 2014 ]
Rozmowy o osobliwych skutkach małżeństwa

Cze­mu na ślu­bie nie mie­li kame­ry i cze­mu nie roz­sta­wia­ją zdjęć ślub­nych w domu? Jak doj­rze­wa­li do wspól­nej mał­żeń­skiej modli­twy? Co to zna­czy, że w mał­żeń­stwie jest nas zawsze tro­je − żona, mąż i Bóg? Na takie pyta­nia odpo­wia­da­li Ewa Kie­dio, autor­ka książ­ki „Oso­bli­we skut­ki mał­żeń­stwa”, oraz jej mąż Mar­cin Kie­dio, gra­fik.

| 8 września 2014 ]
Międzyreligijny marsz solidarności z prześladowanymi chrześcijanami

Jest czymś natu­ral­nym, że z prze­śla­do­wa­ny­mi chrze­ści­ja­na­mi soli­da­ry­zu­ją się inni chrze­ści­ja­nie; spe­cy­fi­ką tego mar­szu było jed­nak to, że udział w nim wzię­li m.in. Żydzi, muzuł­ma­nie, bud­dy­ści i jazy­dzi.

| 29 sierpnia 2014 ]
Międzyreligijny marsz solidarności z prześladowanymi chrześcijanami

Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w mię­dzy­re­li­gij­nym mar­szu soli­dar­no­ści z prze­śla­do­wa­ny­mi chrze­ści­ja­na­mi. War­sza­wa, 7 wrze­śnia, roz­po­czę­cie: g. 13.15, al. Soli­dar­no­ści 80, przy koście­le Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.

| 14 sierpnia 2014 ]
Domni−Bezdomni

„Pro­szę o kurt­kę ciem­ną roz­miar XXL”, „Potrzeb­ne mi są środ­ki do higie­ny, kari­ma­ta, scy­zo­ryk, sło­dy­cze, tytoń. Z góry dzię­ku­ję, Robert” − takie infor­ma­cje bez­dom­ni prze­ka­zu­ją dzię­ki skrzyn­kom usta­wio­nym na pl. Dąbrow­skie­go w cen­trum War­sza­wy.

| 24 lipca 2014 ]
Piknik Pokoleń

Przed­sta­wia­my kil­ka zdjęć z pik­ni­ku, na któ­ry war­szaw­ska Wspól­no­ta Sant’Egidio zapro­si­ła swo­ich przy­ja­ciół − miesz­kań­ców domu opie­ki spo­łecz­nej. Chce­my podzie­lić się tymi foto­gra­fia­mi z czy­tel­ni­ka­mi Dywi­zu, bo pięk­ne są twa­rze ludzi roz­świe­tlo­ne słoń­cem i uśmie­chem.

| 23 czerwca 2014 ]
Ludzie piszą, ognisko goreje dalej

„Jedy­ne, co Pań­stwo zro­bi­li­ście, to wyj­ście z nabo­żeń­stwa­mi poza budy­nek kościo­ła, pod kapli­cę czy krzyż” − pisze Tomasz Dekert o orga­ni­zo­wa­nych przez Dywiz majo­wych i czerw­co­wych. Tak, to praw­da. Wła­śnie o to nam cho­dzi­ło. O wie­le więk­szych ambi­cji nie mia­łam.

| 14 czerwca 2014 ]
Gorejące ognisko - fotorelacja

Pierw­sze nabo­żeń­stwo czerw­co­we zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Dywiz pod hasłem „Gore­ją­ce ogni­sko” odby­ło się we wto­rek 10 czerw­ca o godz. 20.30 pod kaplicz­ką umiesz­czo­ną w podwór­ku przy ul. Emi­lii Pla­ter 13. Przed­sta­wia­my foto­re­la­cję.

| 29 maja 2014 ]
Noce grozy i strachu

Kil­ka dni temu wstrzą­snę­ła mną histo­ria Meriam Yehya Ibra­him, mło­dej Sudan­ki, któ­ra zosta­ła ska­za­na na karę śmier­ci, gdy odmó­wi­ła wyrze­cze­nia się chrze­ści­jań­stwa. Sudań­ski sąd ska­zał Meriam na śmierć przez powie­sze­nie oraz na karę stu batów za „cudzo­łó­stwo”, ponie­waż jej mał­żeń­stwo z chrze­ści­ja­ni­nem nie zosta­ło uzna­ne za peł­no­praw­ne.

| 25 maja 2014 ]
Ucieczka grzesznych – fotorelacja

20 maja zebra­li­śmy się na majo­we pod jed­ną z war­szaw­skich kapli­czek, by przy­po­mnieć miesz­kań­com War­sza­wy i samym sobie, że takie punk­ty słu­żą w pierw­szym rzę­dzie do modli­twy, a nie do zwie­dza­nia. Spró­bo­wa­li­śmy i potwier­dza­my, że w dużym mie­ście, takim jak War­sza­wa, tak­że moż­na się modlić.

| 27 kwietnia 2014 ]
Przerywamy milczenie: Ewa i Michał jednym ciałem

W przed­dzień kano­ni­za­cji Jana Paw­ła II część Dywi­zo­we­go zespo­łu, Ewa Kara­bin i Michał Buczek poszli za sło­wa­mi Księ­gi Rodza­ju: „Dla­te­go to męż­czy­zna opusz­cza ojca swe­go i mat­kę swo­ją i łączy się ze swą żoną tak ści­śle, że sta­ją się jed­nym cia­łem”.

| 11 kwietnia 2014 ]
Bóg kocha bezczelnych

Wiel­ki Post jest festi­wa­lem zmy­słów. Kie­dy pości­my, to zazwy­czaj cze­goś nie jemy, nie pije­my, rezy­gnu­je­my z fizycz­nych dogod­no­ści. Nie robi­my tego po to, by pod­da­wać swo­je potrze­by abs­trak­cyj­nej, nie­ludz­kiej tre­su­rze. Post to czas szcze­gól­ne­go, fizycz­ne­go odczu­wa­nia naszych pra­gnień i pożą­dań po to, by je lepiej poznać, pobyć z nimi i zna­leźć ich źró­dło.

| 19 marca 2014 ]
Wyzwanie książkowe

Pod­czas wczo­raj­sze­go spo­tka­nia z cyklu „Jed­no z dru­gim” temat zszedł w pew­nym momen­cie na nasze aktu­al­ne lek­tu­ry. I tak spon­ta­nicz­nie wycią­gnę­li­śmy na stół wszyst­kie papie­ro­we rze­czy, któ­re mie­li­śmy w tor­bach. Publi­ku­je­my zdję­cie, bo stwo­rzy­ła się z tego cie­ka­wa ukła­dan­ka.

| 20 lutego 2014 ]
Apel Myrosława Marynowycza

Prze­stań­cie „wyra­żać głę­bo­kie zatro­ska­nie”. Wpro­wadź­cie sank­cje. Nie trać­cie cza­su na szu­ka­nie ich pię­ty achil­le­so­wej: są nią pie­nią­dze zde­po­no­wa­ne w waszych ban­kach. Cof­nij­cie też zachod­nie wizy dla wszyst­kich gang­ste­rów zasia­da­ją­cych w insty­tu­cjach rzą­do­wych i dla ich rodzin.

| 7 lutego 2014 ]
Caritas tańczy na lodzie

Cari­tas z Łodzi pre­zen­tu­je klip do popu­lar­nej pio­sen­ki „Hap­py” Phar­rel­la Wil­liam­sa. Mówi­łam kie­dyś, że insty­tu­cje cha­ry­ta­tyw­ne mogły­by roz­wi­nąć się w kwe­stii tego, jak przy­cią­gać do swo­ich dzia­łań mło­dych ludzi, jak spra­wiać, żeby zin­te­gro­wa­li się oni wokół jakie­goś dzie­ła. Nowy film Cari­ta­su jest świet­ną pró­bą pój­ścia w tę stro­nę.

| 24 stycznia 2014 ]
Jurij Andruchowycz: „W Ukrainie w pełni realizuje się zbrodnia przeciw ludzkości”

Nie wiem, co będzie dalej, jak i nie wiem, co wy może­cie teraz dla nas zro­bić. Może­cie w mia­rę moż­li­wo­ści i kon­tak­tów upo­wszech­niać ten apel. I jesz­cze – współ­czuj­cie nam. Myśl­cie o nas.

| 22 stycznia 2014 ]
Chrońmy dzieci przed pornobiznesem!

Tyl­ko we wrze­śniu 2013 roku na por­ta­le por­no­gra­ficz­ne weszło 720 000 dzie­ci w wie­ku 7-14 lat. Czy kupu­jąc dziec­ku naj­now­sze­go smart­fo­na, zda­je­my sobie spra­wę z tego, że daje­my mu w ten spo­sób nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do stron z twar­dą por­no­gra­fią?

| 23 grudnia 2013 ]
Ubodzy, was to spotkało…

W sobo­tę 21 grud­nia po raz pią­ty odby­ła się „Wigi­lia z Ubo­gi­mi” orga­ni­zo­wa­na przez Wspól­no­tę Sant’Egidio. Jak co roku były wspól­ne roz­mo­wy przy sto­le, łama­nie się opłat­kiem, pie­ro­gi i karp wno­szo­ne przez kel­ne­rów, a przede wszyst­kim pró­ba budo­wa­nia przy­jaź­ni.

| 19 grudnia 2013 ]
W szlafmycy do nieba

Dzię­ki skle­po­wi Skar­by Pra­ba­bu­ni bez tru­du nabę­dzie­my szlaf­myce i pan­ta­lony. Asor­ty­ment w sty­lu retro na tym się nie koń­czy. Na face­bo­oko­wej stro­nie skle­pu znaj­dzie­my zdję­cia pre­zen­tu­jące atrak­cyjne sty­li­za­cje opar­te na sukien­kach z „pra­bab­ci­nej komo­dy”. Skar­by Pra­ba­bu­ni to pomysł s. Mał­go­rza­ty Chmie­lew­skiej, prze­ło­żo­nej Wspól­no­ty Chleb Życia.

| 19 listopada 2013 ]
Gender i dym

Pod­czas spo­tka­nia o gen­der w klasz­to­rze domi­ni­ka­nów był dym. Zaczę­ło się od krzy­ków, któ­re spa­ra­fra­zo­wać moż­na sło­wem: „Hań­ba!”, a któ­rych nadaw­ca zaopa­trzo­ny był w trans­pa­rent z napi­sem „Gen­der = 666”. Wypro­szo­ny, wró­cił po chwi­li, wzy­wa­jąc „wszyst­kich kato­li­ków do opusz­cze­nia sali” i wrzu­ca­jąc do środ­ka świe­cę dym­ną.

| 12 listopada 2013 ]
Będzie się działo?

W Kra­ko­wie za jed­nym sto­li­kiem kawiar­nia­nym sie­dli­śmy z ini­cja­to­ra­mi kra­kow­skiej Mszy o jed­ność - Bła­że­jem Strzel­czy­kiem, Pio­trem Żył­ką i Dawi­dem Gospo­dar­kiem (a i Karo­la Wil­czyń­skie­go spo­tka­li­śmy przy innej oka­zji). Oczy­wi­ście spo­rą część cza­su wypeł­ni­ły roz­mo­wy o tych­że Mszach i o naszej war­szaw­skiej ini­cja­ty­wie „Jed­no z dru­gim”.

| 31 października 2013 ]
Nie obawiajmy się Halloween!

Hal­lo­we­en nie musi być „ducho­wym zagro­że­niem” czy „nie­bez­pie­czeń­stwem”. Wygod­nie jed­nak dzien­ni­ka­rzom powta­rzać nie­spraw­dzo­ne infor­ma­cje i wyko­rzy­sty­wać posłu­szeń­stwo nie­któ­rych kato­li­ków oraz ufność w prze­kaz kościel­nych mediów – to jest naj­więk­sze zagro­że­nie, jakie w kon­tek­ście Hal­lo­we­en dostrze­gam.

| 8 października 2013 ]
Zagubieni pasterze

Sytu­acja w pol­skim Koście­le robi się bar­dzo gorą­ca. Temat pedo­fi­lii roz­grze­wa media, tym bar­dziej że bisku­pi sami dostar­cza­ją sma­ko­wi­tych kąsków w posta­ci wypo­wie­dzi dziw­nych i zaska­ku­ją­cych. Nowa wer­sja przy­po­wie­ści brzmi chy­ba: i ode­zwa­ła się owca i rze­kła do innych: «zbierz­my się i poszu­kaj­my nasze­go paste­rza, albo­wiem odłą­czył się i zagu­bił».

| 7 września 2013 ]
Torba na krawędzi

Płó­cien­na tor­ba z napi­sem „Jak Boga kocham” wpa­dła mi w oko, gdy bez­myśl­nie błą­ka­łam się po Face­bo­oku. Jakiś iro­nicz­ny do kwa­dra­tu pro­jekt z krę­gów „Kry­ty­ki Poli­tycz­nej”? Czy jed­nak rzecz o innych zgo­ła, chrze­ści­jań­skich inspi­ra­cjach? Spraw­dzam!

| 12 lipca 2013 ]
Niewidoczni

Sant Egi­dio to coś wię­cej niż wolon­ta­riat: naj­pierw trze­ba przy­jaź­nić się ze sobą, żeby móc się zaprzy­jaź­nić z bez­dom­ny­mi. – Na począt­ku nie było łatwo – wspo­mi­na Anna, stu­dent­ka hun­ga­ry­sty­ki. – Bałam się, że nie będę wie­dzia­ła, o czym roz­ma­wiać z czło­wie­kiem bez­dom­nym. Co mam zro­bić, żeby kogoś przez przy­pa­dek nie ura­zić?

| 5 lipca 2013 ]
Ojciec Bashobora i „Jezus na stadionie”

W sobo­tę 6 lip­ca odbę­dzie się od daw­na zapo­wia­da­ne spo­tka­nie z o. Joh­nem Basho­bo­rą na Sta­dio­nie Naro­do­wym. W ocze­ki­wa­niu na rela­cje przy­po­mi­na­my dys­ku­sję na ten temat z pro­gra­mu „Mię­dzy Zie­mią a Nie­bem” z udzia­łem bp. Mar­ka Solar­czy­ka, Ewy Kie­dio z „Dywi­zu”, Andrze­ja Desku­ra i Mar­ka Wałec­kie­go.

| 21 czerwca 2013 ]
Arka z grami

Noe to post­po­to­po­wy budow­ni­czy nowej „arki”, w któ­rej zamiast zwie­rząt prze­cho­wu­je się gry. Gdzie dry­fu­je „arka” Noego? Po war­szaw­skich uli­cach – do knaj­pek, kawiar­ni, biblio­tek i cen­trów kul­tu­ry, na bazar­ki…

| 22 maja 2013 ]
Randkuj na piątkę!

„Męż­czyź­ni wypy­tu­ją­cy o to, czy będę cho­dzi­ła w gor­se­tach i stro­jach z poprzed­nie­go stu­le­cia (bo takie mają wyma­ga­nia wobec part­ner­ki). Infor­mu­ją­cy w pro­fi­lu, że na bez­lud­ną wyspę chcą zabrać ze sobą ogo­lo­ne­go bobra” – śle­dzi­my świat kato­lic­kich por­ta­li rand­ko­wych.

| 5 kwietnia 2013 ]
3MC - katechetyczna rewolucja

Już same tra­ile­ry pozwa­la­ją mieć jak naj­lep­sze nadzie­je co do tego, czy twór­cy pro­jek­tu 3MC wyekwi­po­wa­li się w poczu­cie humo­ru i umie­jęt­ność żon­glo­wa­nia kon­wen­cja­mi. Jeden z nich wpro­wa­dza na ekran m.in. bia­łe­go ratler­ka przy­bra­ne­go w pió­ra. Zresz­tą tuż po sło­wach „kate­che­tycz­na rewo­lu­cja”.

| 13 marca 2013 ]
Papież Franciszek

Pierw­sze, spon­ta­nicz­ne reak­cje Dywi­zu na nowe­go Papie­ża. Ewa Kara­bin: Nie sądzi­łam, że doży­ję papie­ża, któ­ry jeź­dził na co dzień auto­bu­sem i sam sobie goto­wał. Idzie nowe! Mar­cin Kie­dio: Pierw­szy raz modli­łem się przed tele­wi­zo­rem.

| 25 lutego 2013 ]
Adoptuj kardynała

„Tyl­ko nie on!”, „Ucho­waj Boże!” – wśród komen­ta­rzy pod zdję­cia­mi kar­dy­na­łów, któ­rzy wezmą udział w kon­kla­we, zda­rza­ją się gwał­tow­ne i moc­ne sądy. Bywa i tak, że kar­dy­nał jest nazy­wa­ny wysłan­ni­kiem sza­ta­na. Moż­na odnieść wra­że­nie, że w spra­wie nowe­go papie­ża trwa wła­śnie wol­na elek­cja.

| 22 lutego 2013 ]
Sześć prawd księdza na Twitterze

Obec­ność duchow­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych nie powin­na ogra­ni­czać się jedy­nie do upo­rczy­we­go ewan­ge­li­zo­wa­nia. Twit­ter to nie ambo­na, tyl­ko komu­ni­ka­cja rów­ne­go z rów­nym.

| 12 lutego 2013 ]
Bierz i czytaj

Może czas na powrót do bene­dyk­tyń­skiej prak­ty­ki? Zało­ży­ciel zako­nu, świę­ty patron Euro­py, w „Regu­le” zachę­cał, by każ­dy mnich w okre­sie Wiel­kie­go Postu prze­czy­tał jed­ną książ­kę. Genial­ny pomysł, nie tyl­ko dla zakon­ni­ka!

| 10 stycznia 2013 ]
Monolog społeczny

Przy­pa­dek Ogro­du Kra­siń­skich poka­zu­je, że wła­dze mia­sta nie są zain­te­re­so­wa­ne dia­lo­giem z miesz­kań­ca­mi. Zupeł­nie zigno­ro­wa­no potrze­by spo­łecz­no­ści lokal­nej i odgór­nie narzu­co­no wizję od począt­ku do koń­ca wymy­ślo­ną w zacisz­nych gabi­ne­tach miej­skiej wła­dzy.

| 18 grudnia 2012 ]
Dla bezdomnych - kelnerem

Nie ubie­ra­ją się prze­cięt­nie, ale nie nazy­wa­ją ich hip­ste­ra­mi. W auto­bu­sie przy­słu­gu­je im wię­cej miej­sca niż innym pasa­że­rom, a nie są to mini­stro­wie. Bez­dom­ni, ubo­dzy − dale­ko poza main­stre­amem. 22 grud­nia moż­na spo­tkać się z nimi w nie­kon­wen­cjo­nal­nych oko­licz­no­ściach − poja­wia­jąc się w roli kel­ne­ra na ich wie­cze­rzy wigi­lij­nej.

| 2 grudnia 2012 ]
Teologia z prądem

Teo­lo­gia z prą­dem, czy­li pro­wa­dzo­ne przy piwie dys­ku­sje o Bogu i Koście­le – czy nie brzmi to sza­le­nie Dywi­zo­wo? Ini­cja­ty­wa zro­dzi­ła się w kra­kow­skim dusz­pa­ster­stwie „Becz­ka” i star­tu­je już nie­ba­wem – pierw­sze spo­tka­nie zapo­wie­dzia­ne jest na 13 grud­nia w Klu­bie pod Jasz­czu­ra­mi.

| 19 listopada 2012 ]
Nie od razu Kraków zbudowano

Mówi się na mie­ście, że po pierw­szej kra­kow­skiej mszy o jed­ność w Koście­le kato­lic­kim, w zakry­stii kościo­ła oo. Domi­ni­ka­nów doszło do tajem­ni­czej wymia­ny zdań. Podob­no głów­ny cele­brans, biskup Tade­usz Pie­ro­nek miał powie­dzieć do kazno­dziei - księ­dza Woj­cie­cha Gry­gla: - A co Ty ze mnie takie­go libe­ra­ła robisz?

| 9 listopada 2012 ]
Jedno z drugim

Jak zwy­kle Dywiz łączy „jed­no z dru­gim”, to i tam­to − tym razem Mszę i pój­ście na piwo. Mówiąc nie­co archa­icz­nie, dąży­my też do tego, by być „jed­no z dru­gim”, a więc w jed­no­ści z inny­mi. Zapra­szamy tych, któ­rzy Dywiz lubią, jak też tych, któ­rzy nas nie cier­pią.

| 8 listopada 2012 ]
Ekumenizm katolicko-katolicki

Środo­wi­ska kato­lic­kie wyda­ją się obec­nie tak zan­ta­go­ni­zo­wane, że moż­na by się zasta­na­wiać, czy aby wciąż jeste­śmy w jed­nym Koście­le. Jako dro­gę wyj­ścia Dywiz zapro­po­no­wał wspól­ny udział we Mszy świę­tej w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze, a po niej swo­bodną roz­mowę. Cie­szy­my się, że tę ini­cja­ty­wę pod­chwy­cił Kra­ków!

| 9 października 2012 ]
Kościół do podziału?

Lek­tu­ra komen­ta­rzy pod arty­ku­ła­mi na ser­wi­sach kato­lic­kich, a cza­sa­mi też lek­tu­ra samych tych arty­ku­łów dostar­cza wra­że­nia takie­go wza­jem­ne­go wyklu­cza­nia się i nie­chę­ci, że rodzi się pyta­nie: czy my aby jeste­śmy w tym samym Koście­le? Z tego typu prze­my­śleń zro­dził się pomysł, aby zro­bić rzecz naj­prost­szą w świe­cie – zacząć modlić się wspól­nie.

| 24 sierpnia 2012 ]
Porzucajmy pisma

Chcia­ła­bym pomóc zarów­no redak­cji „Fron­dy”, jak też innym oso­bom, któ­re chcia­ły­by osią­gnąć naj­lep­sze wyni­ki w trud­nej sztu­ce rzu­ca­nia pisma­mi, a może i książ­ka­mi. Rzecz tę moż­na wyko­nać hur­to­wo!

| 1 sierpnia 2012 ]
Dla tych, co lubią kręcić

Chcia­ło­by się zakrzyk­nąć dziar­sko „naresz­cie!” W War­sza­wie od 1 sierp­nia dzia­ła miej­ski sys­tem wypo­ży­cza­nia rowe­rów „Vetu­ri­lo”, któ­re moż­na poży­czyć i oddać na dowol­nej z 68 sta­cji roz­rzu­co­nych po mie­ście. W sumie ponad 1120 rowe­rów cze­ka na wszyst­kich ama­to­rów dwóch kółek. Nic, tyl­ko brać!

| 23 lipca 2012 ]
Dywiz do piachu

Z myślą o naszych czy­tel­ni­kach prze­pro­wa­dzi­li­śmy bada­nia tere­no­we doty­czą­ce zagad­nie­nia: co robić nad morzem, gdy zim­no i pada, i zim­no, i pada. Pra­ce odby­wa­ły się w Dąb­kach koło Dar­ło­wa w dniach 19-22 lip­ca przy tem­pe­ra­tu­rze powie­trza 16 st. oraz tem­pe­ra­tu­rze wody ok. 14 st.

| 21 czerwca 2012 ]
Rytm to nieśmiertelność

Bie­ga­nie jest zarów­no pra­cą cia­ła, jak i pra­cą umy­słu. A raczej: bie­ga­nie jest przede wszyst­kim pra­cą umy­słu.

| 20 czerwca 2012 ]
Dobre skojarzenia

Goście roz­cho­dzą się po kątach, a roz­mo­wa nawet nie jak stru­myk pły­nie z wol­na, ale sączy się i ciur­ka. Albo prze­ciw­nie: dys­ku­sja toczy się żwa­wo, ale aż nad­to gorą­co – przy­pusz­czać moż­na, że zestaw kawo­wy „Doro­ta” posłu­ży za amu­ni­cję. Co wte­dy robi­my? Prze­pro­wa­dza­my wzmo­żo­ną inte­gra­cję za pomo­cą gry, oczy­wi­ście.

| 19 czerwca 2012 ]
Dymszy przepis na freelance

Mło­dy, kre­atyw­ny, dyna­micz­ny, dys­po­zy­cyj­ny. Posta­ci kre­owa­ne przez Adol­fa Dym­szę w przed­wo­jen­nym kinie speł­nia­ły­by wszyst­kie kry­te­ria wyma­rzo­ne­go pra­cow­ni­ka.

| 16 maja 2012 ]
Po skale z Tołstojem

Na górze ruch, na dole roz­mo­wy o sen­sie sztu­ki współ­cze­snej zamy­ka­ją­cej feka­lia w sło­iku. Pal­ce obma­cu­ją ska­łę, wyszu­ku­ją moż­li­wie dogod­ne chwy­ty. Wypro­sto­wa­nie pod­gię­tej dotąd nogi daje zupeł­nie inny zasięg – suk­ces. Cza­sa­mi bywa­my na szczy­cie.