aktum
| 16 stycznia 2015 ]

Bliskie spotkanie Chrześcijan i Żydów

„Bli­skie spo­tka­nia Chrze­ści­jan i Żydów” to pięk­na ini­cja­ty­wa Pol­skiej Rady Chrze­ści­jan i Żydów. Odby­wa­ją się one cyklicz­nie, na prze­mian w kościo­łach chrze­ści­jań­skich i syna­go­dze. Pierw­sze w tym roku spo­tka­nie ma cha­rak­ter szcze­gól­ny, gdyż zbie­ga się z XVIII Dniem Juda­izmu w Koście­le kato­lic­kim, a odbę­dzie się w War­sza­wie w koście­le śro­do­wisk twór­czych przy Pla­cu Teatral­nym 18 w nie­dzie­lę, 18 stycz­nia, o godzi­nie 18:00.

 

W spo­tka­niach zachwy­ca połą­cze­nie modli­twy, inte­lek­tu­al­nej reflek­sji oraz spo­tka­nia z twór­ca­mi muzy­ki i lite­ra­tu­ry. To tak­że rzad­ka oka­zja, żeby usły­szeć obok sie­bie głos żydow­skich i chrze­ści­jań­skich inte­lek­tu­ali­stów, teo­lo­gów i dzia­ła­czy. Poznać bli­żej naszych bra­ci w wie­rze, a może i samych sie­bie, w atmos­fe­rze otwar­to­ści i sza­cun­ku.

PROGRAM

Pro­wa­dze­nie:
Bog­dan Bia­łek
współ­prze­wod­ni­czą­cy Pol­skiej Rady Chrze­ści­jan i Żydów

Sło­wo wstęp­ne:
prof. Sta­ni­sław Kra­jew­ski
współ­prze­wod­ni­czą­cy Pol­skiej Rady Chrze­ści­jan i Żydów
ks. dr Andrzej Tulej
dele­gat archi­die­ce­zji war­szaw­skiej ds. dia­lo­gu z juda­izmem

Ps. 34 – odczy­ta­nie po pol­sku i po hebraj­sku oraz inter­pre­ta­cja żydow­ska i chrze­ści­jań­ska
ks. Grze­gorz Michal­czyk
rabin Stas Woj­cie­cho­wicz

„Czło­wiek wia­ry jako źró­dło trwo­gi. Fun­da­men­ta­li­zmy i ich kon­se­kwen­cje”
Kon­stan­ty Gebert

„Wia­ra jako źró­dło trwo­gi, trwo­ga jako źró­dło wia­ry”
ks. Jacek Pru­sak SJ

Gość Spe­cjal­ny:
Piotr Maty­wiec­ki odczy­ta frag­men­ty swo­jej książ­ki „Dwa odde­chy”

Tło arty­stycz­ne:
Jor­gos Sko­lias

kościół śro­do­wisk twór­czych
pl. Teatral­ny 20
18 stycz­nia 2015, godz. 18:00